Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Odpowiedzi na zapytania, wyjaśnienia do opisu przedmiotu zamowienia.

Lp. 21 zamawiajacy dopuszcza tapicerkę materiałową;

Lp. 38 zamawiający dopuszcza zastosowanie kół 15";

Lp. 19 dopuszczamy drzwi tylne dzielone otwierane na bok;

Lp. 31 dopuszczamy regulowany nawiew ciepłego powietrza na tył samochodu;

Lp. 33 dopuszczam czujniki parkowania tylko z tyłu pojazdu;

Lp. 35 zamawiający może zrezygnować z reflektorów doświetlających zakręty ale światła przeciwmgielne muszą być;

Lp. 41 ważne aby był radioodtwarzacz seryjny z wyjściem antenowym na dach pojazdu, zamawiający może zrezygnować z wyjścia SD oraz CD;

Lp. 42 hak z tyłu pojazdu może być wypinany, jeżeli zaś utrudni on montaż platform najazdowych dla wózka inwalidzkiego to zamawiający jest w stanie zrezygnować z niego;

Lp. 44 przeglądy gwarancyjne 24 miesiące lub 100000 km.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro

  1. Zamawiający:

Gmina Drawno

ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

  1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”

Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 34114400-3 – Minibusy

Przedmiot zamówienia jest opisany w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

  1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty dostawy w oparciu o opis przedmiotu zamówienia  musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

3.1. cena „C”– 100%,

4.Termin i miejsce dostawy.

Pojazd musi być przekazany zamawiającemu w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru przez zamawiającego najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r.

W przypadku niespełnienia powyższego warunku zamawiający odstąpi od zakupu.

Miejsce: 73-220 Drawno, Urząd Miejski w Drawnie, ul. Kościelna 3

  1. Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

  1. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 10.02.2017 do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy urzędu. Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem.

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

- wypełnionego  formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1,

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

  1. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres: Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno

b) faxem 95 768 25 05

c) e-mailem: gwisniowski@drawno.pl,

d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

-Grzegorz Wiśniowski, UM Drawno, tel. 664772393 (sprawy proceduralne)

-Grzegorz Zieliński, Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie tel. 600821451 (przedmiot zamówienia)

9.  Warunki płatności za przedmiot zamówienia:

Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie po dostawie przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

 

                                                                                                          Zatwierdził:

                                                                                             Burmistrz Drawna – Andrzej Chmielewski

Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 2 – formularz ofertowy

- załącznik nr 3 – wzór umowy


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01 02 2017 12 58 05zapytanie ofertowe (PDF, 500.52Kb) 2017-02-01 12:58:05 0
01 02 2017 12 59 50formularz ofert 2 (DOCX, 38.16Kb) 2017-02-01 12:59:50 0
01 02 2017 12 59 50wzA r umowy (DOC, 61.00Kb) 2017-02-01 12:59:50 0
01 02 2017 12 59 50zalacznik 1 Opis przedmiotu zamowienia (PDF, 1.44Mb) 2017-02-01 12:59:50 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grzegorz Wiśniowski

Data wytworzenia:
01 lut 2017

Osoba dodająca informacje

Grzegorz Wiśniowski

Data publikacji:
01 lut 2017, godz. 12:46

Osoba aktualizująca informacje

Grzegorz Wiśniowski

Data aktualizacji:
13 lut 2017, godz. 14:38