Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała NR XLIV/265/2014 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034 2014-09-09 09:14:26
Uchwała NR XLIV/264/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok 2014-09-09 09:13:23
Uchwała NR XXXVIII/235/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie. 2014-03-13 09:48:25
Uchwała NR XXXVIII/234/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2014-03-13 09:45:51
Uchwała NR XXXVIII/233/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-03-13 09:44:39
Uchwała NR XXXVIII/232/2014 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034 2014-03-13 09:42:08
Uchwała NR XXXVIII/231/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok. 2014-03-13 09:41:07
Uchwała NR XXXVII/230/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 'Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-10 10:15:47
Uchwała NR XXXVII/229/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-10 10:14:14
Uchwała NR XXXVI/228/2013 w sprawie nadania rondu w miejscowości Drawno nazwy Rondo 700-lecia Drawna 2014-01-17 12:56:30
Uchwała NR XXXVI/227/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Drawno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 2014-01-17 12:55:50
Uchwała NR XXXVI/226/2013 w sprawie zmiany w podziale Gminy Drawno na okręgi wyborcze 2014-01-17 12:55:05
Uchwała NR XXXVI/224/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034 2014-01-17 12:53:34
Uchwała NR XXXVI/223/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2014 rok 2014-01-17 12:50:01
Uchwała NR XXXVI/221/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok 2014-01-17 12:43:52
Uchwała NR XXXV/209/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2014 rok 2014-01-08 09:02:57
Uchwała NR XXXV/210/2013 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2014 rok 2014-01-08 09:01:19
Uchwała NR XXXV/211/2013 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2014-01-08 09:00:25
Uchwała NR XXXV/220/2013 w sprawie przyjęcia herbu i flagi Gminy Drawno oraz zmiany Statutu Gminy Drawno 2013-11-22 10:44:52
Uchwała NR XXXV/219/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami). 2013-11-22 10:42:00
Uchwała NR XXXV/218/2013 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami prorządowymi na 2014 rok. 2013-11-22 10:40:27
Uchwała NR XXXV/216/2013 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drawno na lata 2013-2017 2013-11-22 10:35:40
Uchwała NR XXXV/215/2013 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne 2013-11-22 10:34:40
Uchwała NR XXXV/214/2013 w sprawie zmiany granic sołectw Barnimie i Drawno, zmiany statutu Gminy Drawno oraz zmiany statutów sołectw 2013-11-22 10:33:56
Uchwała NR XXXV/213/2013 w sprawie zmiany nieruchomości oznaczonych numerami działek 154/2 i 155/1 w miejscowości Drawno 2013-11-22 10:32:59
Uchwała NR XXXV/212/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Drawno prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Drawnie 2013-11-22 10:32:04
Uchwała NR XXXV/211/2013 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2013-11-22 10:31:32
Uchwała NR XXXV/210/2013 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2014 rok 2013-11-22 10:30:15
Uchwała NR XXXV/209/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2014 rok 2013-11-22 10:26:20
Uchwała NR XXXV/208/2013 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2034 2013-11-22 10:01:45
Uchwała NR XXXIV/206/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Choszczeńskiego na realizację zadania pn.: Dożynki Powiatowe w Drawnie, jako sposób na aktywizację społeczną poprzez organizację imprezy kulturalnej opartej na tradycyjnym święcie plonów 2013-10-03 11:47:47
Uchwała NR XXXIV/205/2013 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 2013-10-03 11:46:21
Uchwała NR XXXIV/204/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Drawno do Drawieńskiej Spółki Wodnej 2013-10-03 11:45:31
Uchwała NR XXXIV/203/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-10-03 11:44:09
Uchwała NR XXXIV/202/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2013-10-03 11:43:13
Uchwała NR XXXIV/200/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno 2013-10-03 11:40:33
UCHWAŁA NR XXIX/181/2013 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla mista i gminy Drawno" 2013-05-14 09:04:41
UCHWAŁA NR XXIX/179/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027 2013-05-14 09:01:06
UCHWAŁA NR XXIX/178/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok. 2013-05-14 09:00:08
UCHWAŁA NR XXVIII/177/2013 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno. 2013-04-09 10:15:12
UCHWAŁA NR XXVIII/176/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno. 2013-04-09 10:13:26
UCHWAŁA NR XXVIII/175/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Drawno na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki. 2013-04-09 10:11:06
UCHWAŁA NR XXVIII/174/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2013-04-09 10:09:52
UCHWAŁA NR XXVIII/173/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno. 2013-04-09 10:03:41
UCHWAŁA NR XXVIII/172/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie. 2013-04-09 10:01:13
UCHWAŁA NR XXVIII/171/2013 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok w Gminie Drawno. 2013-04-09 09:59:30
UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok w Gminie Drawno. 2013-04-09 09:57:31
UCHWAŁA NR XXVIII/169/2013 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok w Gminie Drawno. 2013-04-09 09:55:15
UCHWAŁA NR XXVIII/168/2013 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2012 w Gminie Drawno. 2013-04-09 09:52:01
UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027. 2013-04-09 09:48:35
UCHWAŁA NR XXVIII/166/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok. 2013-04-09 09:43:01
Uchwała RIO CLXVIII/619/2012 w sprawie wydani opinii o przedłożonym przez Burmistrza Drawna projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. 2013-01-29 10:27:20
UCHWAŁA NR XXV/160/12 w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Drawnie 2013-01-14 09:38:13
UCHWAŁA NR XXV/157/12 w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-14 09:37:42
UCHWAŁA NR XXV/155/12 w sprawie podziału Gminy Drawno na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-01-14 09:37:10
UCHWAŁA NR XXV/153/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2013 2013-01-14 09:33:07
UCHWAŁA NR XXV/160/12 w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Drawnie 2013-01-14 09:30:04
UCHWAŁA NR XXV/159/12 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2013-01-14 09:28:50
UCHWAŁA NR XXV/158/12 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2013-01-14 09:26:58
UCHWAŁA NR XXV/157/12 w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-14 09:26:18
UCHWAŁA NR XXV/156/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nabycia nieruchomosci stanowiącej własnośc Powiatu Choszczeńskiego 2013-01-14 09:24:39
UCHWAŁA NR XXV/155/12 w sprawie podziału Gminy Drawno na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-01-14 09:23:07
UCHWAŁA NR XXV/154/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027 2013-01-14 08:44:15
UCHWAŁA NR XXV/153/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2013 2013-01-14 08:42:25
UCHWAŁA NR XXV/153/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2013 2013-01-14 08:38:33
UCHWAŁA NR XXV/152/12 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2027 2013-01-14 08:32:53
UCHWAŁA NR XXV/151/12 w sprawie zmian do budżetu gminy Drawno na 2012 rok. 2013-01-14 08:28:37
UCHWAŁA NR XXIV/150/12 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Choszczeńskiego 2012-12-05 08:37:05
UCHWAŁA NR XXIV/149/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2012-12-05 08:35:57
UCHWAŁA NR XXII/148/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 2012-12-05 08:32:08
UCHWAŁA NR XXIV/145/12 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 2012-12-05 08:27:50
UCHWAŁA NR XXIV/144/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok 2012-12-05 08:25:51
UCHWAŁA NR XXIV/143/2012 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2013 rok 2012-12-05 08:23:50
UCHWAŁA NR XXIV/142/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2013 rok 2012-12-05 08:12:19
UCHWAŁA NR XXIV/141/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno 2012-12-05 08:10:23
UCHWAŁA NR XXII/136/12 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drawno 2012-10-04 10:24:44
UCHWAŁA NR XXII/135/12 w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży gminnych lokali mieszkaniowych 2012-10-04 10:23:53
UCHWAŁA NR XXII/134/12 w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne oddanie w dierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony 2012-10-04 10:23:01
UCHWAŁA NR XXII/133/12 w sprawie niodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Chometowo gm. Drawno od Agencji Nieruchomości Rolnych 2012-10-04 10:21:57
UCHWAŁA NR XXII/131/12 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 rok. 2012-10-04 10:18:52
UCHWAŁA NR CI/349/2012 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Drawno na lata 2012-2022 2012-08-01 11:33:49
UCHWAŁA NR XXI/130/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na 'Budowę studni w Dominikowie" 2012-07-02 14:05:09
UCHWAŁA NR XXI/129/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku. 2012-07-02 14:04:14
UCHWAŁA NR XXI/128/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2022 2012-07-02 14:03:28
UCHWAŁA NR XXI/127/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 rok. 2012-07-02 14:01:45
UCHWAŁA NR XXI/126/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna 2012-07-02 14:00:43
UCHWAŁA NR XXI/125/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 2012-07-02 13:59:36
Uchwała NR LXIII/220/2012 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego 2012-06-12 13:37:10
UCHWAŁA NR XX/124/2012 w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Drawno poprzez usunięcie drzew przydrożnych z korony dróg 2012-05-02 11:37:46
UCHWAŁA NR XX/123/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno 2012-05-02 11:34:25
UCHWAŁA NR XX/122/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr VI/56/99 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 2012-05-02 11:32:42
UCHWAŁA NR XX/121/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn.: ,, Przebudowa chodnika w miejscowości Drawno, ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175" 2012-05-02 11:30:19
UCHWAŁA NR XX/120/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku 2012-05-02 11:26:07
UCHWAŁA NR XX/119/2012 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2022 2012-05-02 11:24:38
UCHWAŁA NR XX/118/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 rok 2012-05-02 11:22:16
UCHWAŁA NR XIII/71/2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. 2012-04-10 09:35:22
UCHWAŁA NR XIX/117/2012 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2012-04-05 08:11:19
UCHWAŁA NR XIX/116/2012 w sprawie przyznania odznaki honorowej "za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2012-04-05 08:10:17
UCHWAŁA NR XIX/115/2012 zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie 2012-04-05 08:09:13
UCHWAŁA NR XIX/114/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie 2012-04-05 08:05:53
UCHWAŁA NR XIX/113/2012 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2012-04-05 08:04:25
UCHWAŁA NR XIX/112/2012 w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o partnerstwie Gminy Drawno i zabezpieczeniu środków na rok 2012 w projekcie pn. ' przebudowa chodnika w m. Drawno, ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175" realizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 2012-04-05 08:02:54
UCHWAŁA NR XIX/111/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Drawno na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki 2012-04-05 07:59:35
UCHWAŁA NR XIX/110/2012 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenia Gminy Drawno 2012-04-05 07:57:00
UCHWAŁA NR XIX/109/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 rok 2012-04-05 07:55:12
UCHWAŁA NR XIX/108/2012 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok w Gminie Drawno 2012-04-05 07:54:20
UCHWAŁA NR XIX/107/2012 w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomani za rok 2011 w Gminie Drawno 2012-04-05 07:53:10
UCHWAŁA NR XIX/106/2012 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok w Gminie Drawno 2012-04-05 07:51:41
UCHWAŁA NR XIX/105/2012 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemow alkoholowych za rok 2011 w Gminie Drawno 2012-04-05 07:50:08
UCHWAŁA NR XVIII/104/2012 w sprawie przesunięcia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminego Ośrodka pomocy Społecznej w Drawnie 2012-03-06 09:15:32
UCHWAŁA NR XVIII/103/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy 2012-03-06 09:13:28
UCHWAŁA NR XVIII/102/2012 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-03-06 09:11:39
UCHWAŁA NR XVIII/101/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny 2012-03-06 09:08:57
UCHWAŁA NR XVIII/100/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Drawnie" 2012-03-06 09:07:55
UCHWAŁA NR XVIII/99/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2022 2012-03-06 09:04:30
UCHWAŁA NR XVIII/98/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 rok. 2012-03-06 09:02:29
UCHWAŁA NR XVII/97/2012 w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Drawnie dotyczących działań Zarządu Powiatu Choszczeńskiego mających na celu przeniesienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku do Suliszewa 2012-01-16 12:41:18
UCHWAŁA NR XVII/96/2012 w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Drawnie dotyczącego działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do zniesienia Sądu rejonowego w Choszcznie 2012-01-16 12:36:52
Uchwała RIO w Szczecinie Nr CCLXII/654/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2012 rok. 2012-01-05 11:51:45
UCHWAŁA NR XVI/95/2011 w sprawie przesunięcia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie 2012-01-05 11:30:00
UCHWAŁA NR XVI/94/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno 2012-01-05 11:26:56
UCHWAŁA NR XVI/93/2011 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drawno" 2012-01-05 11:23:22
UCHWAŁA NR XVI/92/2011 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2011-2021 2012-01-05 11:20:05
UCHWAŁA NR XVI/91/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2012 2012-01-05 11:06:08
UCHWAŁA NR XVI/90/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2011-2021 2012-01-05 10:55:21
UCHWAŁA NR XVI/89/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2011 rok. 2012-01-05 10:50:17
UCHWAŁA NR XIV/87/2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie Kiełpino gm. Drawno od Agencji Nieruchomości Rolnych 2011-11-30 08:22:08
UCHWAŁA NR XIV/86/2011 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2011-11-30 08:20:17
UCHWAŁA NR XIV/85/2011 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2011-11-30 08:17:59
UCHWAŁA NR XIV/84/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok. 2011-11-30 08:14:59
UCHWAŁA NR XIV/83/2011 w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno 2011-11-30 08:12:52
UCHWAŁA NR XIV/82/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-11-30 08:09:17
UCHWAŁA NR XIV/81/2011 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transoprtowych na 2012 rok 2011-11-30 08:05:31
UCHWAŁA NR XIV/80/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2012 rok 2011-11-30 08:00:55
UCHWAŁA NR XIV/79/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2011 rok. 2011-11-30 07:57:45
UCHWAŁA NR XII/69/2011 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drawno 2011-09-13 09:57:51