Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 83/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych Gminy Drawno 2021-01-19 13:53:31
Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2021-01-19 13:53:31
Zarządzenie Nr 81/2011/A w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2021-01-19 13:53:31
Zarządzenie Nr 46a/2011 w sprawie ustalenia godzin pracy kasy w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2021-01-19 13:53:31
Zarządzenie Nr 85/2011 w sprawie preniesień budżetuowych między rozdzialami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:31
Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w sklad zasobu mieszkaniowego Gminy Drawno 2021-01-19 13:53:31
Zarządzenie Nr 84/2011 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XVI/89/2011 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2011 r. 2021-01-19 13:53:31
Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie zmian budżetu w 2012 roku 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2027 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie zmiany budżetu w 2012 roku 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 75/2012 w sprawie: przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Drawnie inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnych. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 74/2012 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 73/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie ogłoszenia konsuntacji dotyczących programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie ustalenia na 2012 rok planu i podziału środkow na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrdnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej oraz powołania komisji do przeprowadzania kontroli na 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Burmistrza Drawna - ,,Drawianin roku" 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/12 Burmistrza Drawna z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XVI/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XVIII/98/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwaly Nr XIX/109/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach dzialu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie zasad przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 dla placówke oświatowych prowadzonych przez Gminą Drawno 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XX/118/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Drawno 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie działalności charytatywnej w 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drawieńskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Drawnie za 2011 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 27a/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa oraz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 37/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnostrawnych oraz ich rodziców, okiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacją obowiązku szkolonego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotownia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegp w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dla wykonania usługi pod nazwą "Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenia gminy Drawno w roku szkolnym 2012/2013" 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i pragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Drawnie - polityka rachunkowości 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXIII/137/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 86/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach dzialu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót dla zadania: ?Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 76/2012 w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/12 Burmistrza Drawna z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XVI/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 87/2012 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2027 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXI/127/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Drawno oraz zasad jej koordynacji 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 16a/2012 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Dzialania Gminy na 2012 rok 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drawnie zarządzonych na dzień 12 sierpnia 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem, dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Drawno 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2013 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata następne 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 52/2012 zmieniające zarządznie w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: demontaż, załadunek,transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest pochodzących z dachów budynków mieszkalnych oraz gospodarczych połozonych na terenie Gminy Drawno ( w ilości około 68,76 Mg) 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i pragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie uczestnictwa Urzędu Miejskiego w Drawnie w regionalnym ćwiczeniu obronnym pk. "ANAKONDA - 12" 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 58/2012 w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXII/131/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 r. 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie zmiany budżetu w 2012 roku 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetowych w 2012 roku 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2027 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i pragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:27
Zarządzenie Nr 67/2013 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Drawnie. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XXV/153/2012 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2012 roku. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Burmistrza Drawna - "Drawianin roku" 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych, które zostanie przeprowadzone z 7 na 8 lutego 2013 r. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu, w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej i innych planach finansowych gminy Drawno. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie przeprowadzenia oceny warunków pracy i organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe z uwzględnieniem zasad ergonomii - zorganizowanych w budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie ustalenia na 2013 rok planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXIX/178/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie sposobu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Drawno 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) dla robót budowlanych. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIII/189/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dla wykonania usługi pod nazwą ?Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno w roku szkolnym 2013/2014" 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Drawnie inwentaryzacji doraźnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnych. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy ogród przydomowy lub ukwiecony balkon" 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie owołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Budowa studni głębinowej nr 3 w Dominikowie do poboru wód podziemnych" 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014 i lata następne 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Barnimie i Drawno. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIV/200/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 57/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907) 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 58/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 59/2013 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 61/2013 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 62/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Największą dynię 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie ogłoszenia konsultacji dotyczących programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie: przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Drawnie inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 73/2013 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Drawna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 75/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 76/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych skierowanych na realizację priorytetu nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2013 r. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 77/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 78/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 79/2013 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 80/2013 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 81/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2034 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 66/2013 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 68/2013 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXV/207/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 68a/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna 2021-01-19 13:53:24
Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w 2014 r. 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku. 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy na 2014 rok 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Drawno. 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2021-01-19 13:53:20
Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie powolania koordynatora gminnego 2014-04-17 08:31:28
Uchwała NR XXXIV/201/2013 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2034 2013-10-03 11:42:11
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku 2011-12-27 14:30:49
Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-20 08:08:48