Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Jaźwiny - Sówka - Jelenie (do granicy gminy Drawno)

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

znak postępowania: PIOŚ.271.04.2017.GW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Jaźwiny – Sówka – Jelenie (do granicy gminy Drawno)”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro

1. Zamawiający:

Gmina Drawno

ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Jaźwiny – Sówka – Jelenie (do granicy gminy Drawno)”

Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 Zakres opracowania:

 1. przebudowa drogi gminnej na działce nr 213, 214 obręb Jaźwiny, Gmina Drawno:
 • przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku Jaźwiny-Sówka o dł. ok 2,5 km;
 • przebudowa nawierzchni gruntowej odcinka Sówka-Jelenie (do granicy gminy) o dł. ok 4,3 km;
 1. przebudowa odcinka drogi leśnej, warstwy nawierzchni tłuczniowej pomiędzy miejscowościami Sówka – Jelenie o długości 0,35 km.  

Z uwagi na udostępnienie drogi do ruchu publicznego oraz przewidziany wywóz drewna przyjęto następującą konstrukcję drogi z wykonaniem następujących robót:

 1. na odcinku Jaźwiny – Sówka:
 • mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (nawierzchnia bitumiczna);
 • uzupełnienie podbudowy;
 • skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem;
 • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową;
 • ułożenie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno – bitumicznych;
 • wykonanie obustronnych wzmocnionych poboczy o nawierzchni z tłucznia kamiennego;
 1. na odcinku Sówka – Jelenie:
 • wykonanie warstwy odsączającej i zagęszczenie;
 • podbudowy z kruszywa łamanego;
 • ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego;
 • wykonanie poboczy z pospółki;
 • wykonanie mijanek oddalonych od siebie w odległości poniżej 300 m.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:

2.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami państwowymi oraz obowiązującymi przepisami.

2.2. bezpłatnego wykonania w terminie uzgodnionym wszelkich uzupełnień i poprawek w zleconych pracach, jeśli taka potrzeba wyniknie wskutek wadliwego wykonania pracy pod względem technicznym lub niezgodności z normami technicznymi obowiązującymi w dniu, w którym zakończona praca zostanie przekazana Zamawiającemu.

2.3. Przyjmujący zamówienie wykona opracowanie w wersji elektronicznej i papierowej następujące dokumenty:

 • projekt budowlany – 4 egz. + wersja elektroniczna;
 • specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna;
 • przedmiar robót – 2 egz. + wersja elektroniczna;
 • kosztorys inwestorski – 2 egz. + wersja elektroniczna.
 • Uzyskania w imieniu Gminy Drawno pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia (w tym przypadku uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wniesionego zgłoszenia).

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty wykonana w oparciu o opis przedmiotu zamówienia  musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

3.1. cena „C”– 100%,

4.Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Miejsce: 73-220 Drawno, działki nr 213, 214, obręb Jaźwiny

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 28.04.2017 r.

5. Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 22.02.2017 do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy urzędu. Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

- wypełnionego  formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1,

- oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania zamówienia,

- wykaże że wykonał usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: - nie mniej niż 2 zamówienia wykonane lub wykonywane należycie tj.
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę drogi o długości min. 3 km każda.

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

8. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres: Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno

b) faxem 95 768 25 05

c) e-mailem: gwisniowski@drawno.pl,

d) osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:

-Grzegorz Wiśniowski, tel. 664772393

9.  Warunki płatności za przedmiot zamówienia:

Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie po odbiorze końcowym, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

                                                                                                                                                                                     Zatwierdził:

                                                                                                                                                         Burmistrz Drawna – Andrzej Chmielewski

Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług

- załącznik nr 3 – wzór umowy


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13 02 2017 12 17 41zapytanie ofertowe (PDF, 1.76Mb) 2017-02-13 12:17:41 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grzegorz Wiśniowski

Data wytworzenia:
10 lut 2017

Osoba dodająca informacje

Grzegorz Wiśniowski

Data publikacji:
13 lut 2017, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

Grzegorz Wiśniowski

Data aktualizacji:
27 lut 2017, godz. 13:43