Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Referaty

 

REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

( symbol  OA )

 

Do zakresu działań referatu organizacyjno-administracyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie kancelarii Urzędu, a w szczególności ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, jej rozdział oraz przygotowanie do wysyłki korespondencji wychodzącej,
 2. obsługa sekretariatu,
 3. zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych,
 4. obsługa centrali telefonicznej,
 5. obsługa i konserwacja kserokopiarki oraz innych maszyn i urządzeń,
 6. gospodarka pieczęciami urzędowymi i prowadzenie ich rejestru,
 7. organizacja spotkań, narad oraz uroczystości lokalnych i państwowych, organów gminy z organizacjami, stowarzyszeniami oraz mieszkańcami gminy,
 8. udostępnianie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu,
 9. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 10. kompletowanie aktów prawnych oraz prowadzenie rejestrów i zbiorów: porozumień i umów zawieranych przez organy gminy oraz rejestru gminnych jednostek organizacyjnych,
 11. prowadzenie rejestru wyborców,
 12. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, prowadzenie ewidencji w tym zakresie, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania, wymeldowania i przemeldowania, prowadzenie ewidencji cudzoziemców,
 13. zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizacja oraz sprawy związane z systemem PESEL,
 14. prowadzenie dokumentacji i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 15. realizacja zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,
 16. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 17. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o działalności gospodarczej,
 18. współpraca z policją w zakresie zadań gminy,
 19. prowadzenie archiwum zakładowego,
 20. prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie,
 21. wspomaganie rozwoju turystyki i wypoczynku na terenie gminy,
 22. sporządzanie planów, informacji i sprawozdań dotyczących budżetu i jego realizacji w dziedzinie turystyki,
 23. promocja gminy na zewnątrz,
 24. przygotowywanie materiałów promocyjnych do folderów, informatorów, na wystawy, targi itp.,
 25. prowadzenie zbioru informacji statystycznych dotyczących miasta i gminy,
 26. prowadzenie kroniki gminy,
 27. zbieranie materiałów do gazety lokalnej „Ziemia Drawieńska”, współpraca z zespołem redakcyjnym oraz wykonywanie składu gazety,
 28. planowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej i rozrywkowej na terenie gminy,
 29. nadzorowanie działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy,
 30. podejmowanie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 31. prowadzenie spraw z zakresu zbiórek publicznych i organizacji imprez masowych,
 32. przygotowywanie wniosków i projektów dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 33. sporządzanie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 34. koordynowanie dowozu dzieci do szkół i przedszkola,
 35. prowadzenie spraw związanych z organizacją oświaty,
 36. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 37. współpraca z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, organami państwowymi, jednostki samorządowymi w sprawach związanych z edukacją w gminie,
 38. współpraca z instytucjami kultury,
 39. koordynowanie zadań związanych z organizacją pracy społecznie użytecznej skazanych,
 40. realizacja zadań z zakresu działalności samorządów wiejskich,
 41. zbieranie i opracowywanie materiałów na stronę internetową oraz bieżąca jej aktualizacja,
 42. wdrażanie i eksploatacja systemów komputerowych w Urzędzie,
 43. planowanie i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 44. administrowanie siecią komputerową Urzędu,
 45. usuwanie bieżących uszkodzeń sprzętu komputerowego,
 46. ochrona i administrowanie serwerami sieciowymi,
 47. nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego na terenie gminy,
 48. nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną danych w systemach informatycznych,
 49. techniczne przygotowanie i obsługa spotkań, konferencji, prezentacji multimedialnych,
 50. pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje zadań z obsługi informatycznej Urzędu,
 51. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 52. sporządzanie sprawozdań statystycznych o stanie zatrudnienia,
 53. prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 54. organizacja konkursów na stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzie, i w gminnych jednostkach organizacyjnych,
 55. obsługa naboru pracowników,
 56. organizacja praktyk studenckich i uczniowskich oraz staży dla absolwentów,
 57. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
 58. przygotowywanie we współpracy z referatami Urzędu materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 59. przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 60. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 61. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,
 62. sporządzanie protokołów z sesji,
 63. prowadzenie rejestrów i zbiorów aktów prawa miejscowego oraz przekazywanie ich do realizacji kierownikom referatów,
 64. prowadzenie ewidencji postulatów i wniosków radnych,
 65. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowej odznaki „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno”,
 66. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym,
 67. realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 68. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 69. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 70. analizowanie potrzeb gminy w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych,
 71. sporządzanie i kompletowanie projektów o dofinansowanie oraz bieżąca ich obsługa wraz z końcowym rozliczeniem,
 72. współpraca z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi oraz organizacjami pozarządowymi z Gminy Drawno w zakresie przygotowania projektów w celu pozyskiwania środków zewnętrznych,
 73. realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia mieszkańców gminy,
 74. rejestracja i kwalifikacja wojskowa,
 75. planowanie i przeprowadzanie remontów i napraw w Urzędzie,
 76. załatwianie innych spraw wynikających z przepisów prawa z zakresu zadań referatu.

 

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

( Symbol„Fin)

 

Do zakresu działań Referatu finansowo-księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 2. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 3. prowadzenie księgi inwentarzowej,
 4. rozliczanie inwentaryzacji,
 5. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 6. sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie materiałów z wykonania budżetu w celu podjęcia uchwały w sprawie absolutorium
 7. Zapewnianie obsługi finansowo- księgowej i kasowej Urzędu,
 8. Obsługa finansowo-księgowa inwestycji gminnych w oraz programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 9. dokonywanie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 10. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 11. prowadzenie ewidencji zobowiązań Gminy w tym z tytułu: kredytów, pożyczek oraz poręczeń,
 12. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 13. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, innych podatków i opłat i dochodów  z majątku gminy oraz innych niepodatkowych dochodów, a w szczególności:
 1. wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat lokalnych,
 2. prowadzenie ewidencji, dokonywanie przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zgodnie ze składanymi deklaracjami podatkowym,
 3. przygotowanie decyzji wymiarowych w sprawie w/w podatków,
 4. ewidencja i wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 5. rozpatrywanie podań i wniosków oraz przygotowanie decyzji w sprawach podatkowych,
 6. rozliczanie sołtysów z pobieranych należności podatkowych,
 7. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 8. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 9. wydawanie zaświadczeń w sprawach zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dochodowości z indywidualnych gospodarstw rolnych,
 10. przechowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 11. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 12. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 13. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
 14. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
 15. ewidencja i księgowanie wpływów z czynszu dzierżawnego od gruntów, czynszu najmu, wpływów z tytułu użytkowania gruntu oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego oraz ich windykacja,

14. zadania z zakresu pomocy publicznej,
15. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego,
16. przyjmowanie opłaty skarbowej,
17. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
18. prowadzenie kart wynagrodzeń,
19.realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw,
20. prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
21. wystawianie faktur, prowadzenie ewidencji  sprzedaży i zakupu,
22. prowadzenie spraw płac i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu,
23. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu, emerytów i rencistów – przygotowanie, dokumentowanie i realizacja wypłat ZFŚS zgodnie z regulaminem,
24. prowadzenie rozliczeń ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, PFRON,
25. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz  Urzędami Skarbowymi w zakresie prowadzonych spraw,
26. realizacja zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw.

 

REFERAT PLANOWANIA, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

( symbol „ PIOŚ” )

 

Do zadań referatu planowania, inwestycji i ochrony środowiska  należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminy,
 2. zlecania, nadzór i odbiór robót geodezyjnych dla potrzeb gospodarki nieruchomościami,
 3. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 4. prowadzenie spraw związanych z podziałem terytorialnym,
 5. wydawanie decyzji w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 6. prowadzenie spraw związanych ze wznowieniem lub okazaniem granic nieruchomości gminnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 8. prowadzenie spraw związanych z pierwokupami, wywłaszczeniami oraz zwrotami wywłaszczonych nieruchomości,
 9. przygotowywanie dokumentacji do dokonywania zmian w księgach wieczystych i ewidencji gruntów,
 10. dokonywanie uzgodnień z innymi stanowiskami pracy przy sprzedaży nieruchomości m.in. w sprawach ustanawiania służebności przesyłu,
 11. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowej,
 12. realizacja całości spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych na terenie gminy,
 13. prowadzenie spraw związanych ze służebnością przesyłu urządzeń przesyłowych niebędących własnością gminy, a znajdujących się na gruntach, których właścicielem jest gmina Drawno,
 14. sporządzanie szacunkowej wyceny zadań do realizacji w roku budżetowym,
 15. sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z realizacji inwestycyjno-remontowych,
 16. prowadzenie spraw związanych z ustaleniami warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 17. prowadzenie spraw wynikających z ustaw o drogach i ruch drogowym,
 18. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
 19. oznakowanie pionowe i poziome dróg publicznych gminnych – okresowe przeglądy oznakowania oraz ustalenie potrzeb w tym zakresie w uzgodnieniu z zarządcami dróg i organami policji,
 20. uzgadnianie i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, usytuowania w nim reklam, wjazdów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
 21. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy – Prawo energetyczne,
 22. realizacja postępowań o udzielenie zmówienia publicznego,
 23. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska,
 24. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o odpadach,
 25. koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działaniami z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 26. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy – Prawo wodne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
 27. realizacja zadań wynikających z przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 28. koordynowanie działań zapewniających bezpieczeństwo na obszarach wodnych w gminie,
 29. realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody,
 30. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 31. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne wycinanie drzew i krzewów,
 32. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 33. nadzór i współpraca z przedsiębiorstwami komunalnymi w zakresie wywozu i utylizacji odpadów stałych i płynnych oraz eksploatacji  oczyszczalni ścieków,
 34. planowanie, organizacja i ocena funkcjonowania zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy,
 35. utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości,
 36. realizacja projektów, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 37. współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i innymi organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt,
 38. prowadzenie spraw związanych z bezdomnymi zwierzętami,
 39.  rejestracja i wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras agresywnych,
 40. prowadzenie zadań z zakresu ochrony roślin,
 41. współdziałanie z zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy,
 42. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 43. współpraca z Drawieńskim Parkiem Narodowym,
 44. prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem obiektów zabytkowych i pomników przyrody w tym również prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i rejestru pomników przyrody,
 45. realizacja postępowań w sprawach przejmowania i ewidencjonowania spadków dziedziczonych przez Gminę Drawno,
 46. realizacja zadań z zakresu ustalania opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej,
 47. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem regulaminów strzelnic funkcjonujących na terenie gminy Drawno zgodnie z ustawą o broni i amunicji,
 48. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 49. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
 50. planowanie i przeprowadzanie remontów i napraw na terenie gminy,
 51. realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw,
 52. załatwianie innych spraw wynikających z przepisów prawa z zakresu zadań referatu.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

( symbol „USC” )

Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w prawie o aktach stanu cywilnego oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności w przepisach o archiwach państwowych:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tym:
  a) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów,
  b) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
  c) sporządzanie i wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
  d) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  e) wskazywanie kandydatów na opiekunów prawnych,
 2. przechowywanie ksiąg stanu cywilnego,
 3. prowadzenie korespondencji z konsularnymi placówkami polskimi za granicą,
 4. sporządzanie statystycznych sprawozdań w zakresie spraw określonych w aktach stanu cywilnego,
 5. organizowanie uroczystości jubileuszowych związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim,
 6. przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy zgodnie z art. 951 Kodeksu cywilnego,
 7. realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw.

 


1.     Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 9:00 - 11:00 i  15:00 - 15:30.

2.     Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów przyjmują interesantów w każdym dniu w godzinach pracy Urzędu.

3.     Pozostali pracownicy Urzędu przyjmują interesantów we wszystkie dni pracy w godzinach urzędowania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Kowalewska

Data wytworzenia:
01 maj 2007

Osoba dodająca informacje

Mariola Kowalewska

Data publikacji:
01 maj 2007, godz. 00:00

Osoba aktualizująca informacje

Mirek Jankowski

Data aktualizacji:
11 cze 2021, godz. 08:59