Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i budowa drogi gminnej w obrębie Drawno-Zdanów na odcinku ok. 3,6 km w trybie ZRiD

Wyjaśnienie - zgodnie z zapisem: Zakres nie obejmuje wykonania ewentualnych monitoringów środowiskowych, które mogą zostać narzucone przez RDOŚ w toku uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pkt 11) sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko w razie konieczności wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uzyskaniu dodatkowego zlecenia od Zamawiającego. W związku z powyższym nie należy uwzględniać kosztów ew. sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko w ofercie.

Uwaga: łączna długość drogi stanowiącej przedmiot zamówienia to 3,6 km.

Proszę w ofercie uwzględniać długość drogi do zaprojektowania 3,6 km a nie 2,6 km.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

„Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i budowa drogi gminnej w obrębie Drawno-Zdanów na odcinku ok. 2,6 km w trybie ZRiD.”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro

 1. Zamawiający:

Gmina Drawno

ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

„Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i budowa drogi gminnej w obrębie Drawno-Zdanów na odcinku ok. 2,6 km w trybie ZRiD.”

Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. opracowanie mapy do celów projektowych,
 2. sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogę gminną,
 3. sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek i zmian powierzchni nieruchomości,
 4. sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi wraz ze szkicem,
 5. wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakiem naziemnym i podziemnym),
 6. sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych do KW,
 7. wykonanie odwiertów geologicznych,
 8. sporządzenie opinii geotechnicznej,
 9. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięć,
 10. sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 11. sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia,
 12. uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych,
 13. sporządzenie operatu wodnoprawnego,
 14. sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych – 5 egz. + zapis na CD,
 15. sporządzenie przedmiaru robót – 2 egz. + zapis na CD,
 16. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. + zapis na CD,
 17. sporządzenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz. + zapis na CD,
 18. sporządzenie informacji o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia „BiOZ”,
 19. uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji ZRiD – Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej obejmującej zatwierdzenie lokalizacji drogi gminnej, zatwierdzenie projektu budowlanego, zatwierdzenie podziałów nieruchomości, naliczanie ewentualnych odszkodowań,
 20. sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego niezbędnego do naliczania ewentualnych odszkodowań dla właścicieli działek wywłaszczanych,
 21. sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,
 22. wykonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień międzybranżowych oraz z dysponentami sieci znajdujących się w obrębie planowanych robót budowlanych,
 23. podjęcie próby negocjacji z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych mających na celu wypracowanie porozumienia o nieodpłatne wywłaszczenie części działki leśnej dla budowy drogi gminnej.

Zakres nie obejmuje wykonania ewentualnych monitoringów środowiskowych, które mogą zostać narzucone przez RDOŚ w toku uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:

  1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami państwowymi oraz obowiązującymi przepisami,
  2. bezpłatnego wykonania w terminie uzgodnionym wszelkich uzupełnień i poprawek w zleconych pracach, jeśli taka potrzeba wyniknie wskutek wadliwego wykonania pracy pod względem technicznym lub niezgodności z normami technicznymi obowiązującymi w dniu, w którym zakończona praca zostanie przekazana Zamawiającemu.
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
  z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty wykonana w oparciu o opis przedmiotu zamówienia musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

  1. cena „C”– 70%,

Cena minimalna

X 70%

Cena ocenianej oferty

 

  1. doświadczenie w realizacji podobnych zadań „D” – 30%

 

1 zadanie w trybie ZRiD – 10 pkt

2 zadania w trybie ZRiD – 20 pkt

3 zadania i więcej w trybie ZRiD – 30 pkt

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Miejsce: Gmina Drawno, działki nr:

23 obręb Drawno

257, 258 obręb Krasnowa

107/1, 93, 25, 20, 22 obręb 0005 Zdanów,

 

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r.

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą.
W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 1. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 25.05.2017 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3.

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy urzędu.

Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

- wypełnionego formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1,

- oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania zamówienia,

- wykaże że wykonał usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: - nie mniej niż 1 zamówienie wykonane lub wykonywane należycie tj. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę drogi o długości min. 3 km w trybie ZRiD.

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

 

 1. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres: Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno

b) faxem 95 768 25 05

c) e-mailem: poczta@drawno.pl lub gwisniowski@drawno.pl

d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

 • Grzegorz Wiśniowski, tel. 664772393

 

 1. Warunki płatności za przedmiot zamówienia: Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie po odbiorze końcowym i rozliczeniu wszystkich robót, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – wzór umowy


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grzegorz Wiśniowski

Data wytworzenia:
15 maj 2017

Osoba dodająca informacje

Grzegorz Wiśniowski

Data publikacji:
15 maj 2017, godz. 11:02

Osoba aktualizująca informacje

Grzegorz Wiśniowski

Data aktualizacji:
24 maj 2017, godz. 11:30