Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z zlokalizowanej na Osiedlu ul. Energetyków w Drawnie

Drawno, dnia 24.08.2016 r.

znak postępowania: PIOŚ.271.08.2016.GW

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z zlokalizowanej na Osiedlu ul. Energetyków w Drawnie

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro (art.4 pkt 8 ustawy  pzp).

 

 1. Zamawiający:

Gmina Drawno

ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z zlokalizowanej na Osiedlu ul. Energetyków w Drawnie”

Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 71 52 0000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

Do podstawowych obowiązków i czynności Inspektora należy:

 • pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz.1623 ze zm.),
 • protokolarny odbiór dokumentacji projektowej,
 • reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
 • wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
 • współpraca z nadzorem autorskim (jeżeli dotyczy),
 • organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy,
  a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawicieli użytkownika,
 • zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
 • rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
 • rzeczowe i  finansowe rozliczenie robót budowlanych,
 • zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,
 • szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym,
 • sporządzenie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację,
 • organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,
 • uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót (min. raz do roku) po zakończeniu robót,
 • zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
 • udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji,
 • sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
  z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosownych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
 • sprawdzenie i odbiór robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
 • kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
 • kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilość, jakość, wartość robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy);
 • rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
 • branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
 • sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie.

 

Szczegółowy zakres planowanych prac drogowych, nad którymi będzie pełniony nadzór inwestorski opisuje dokumentacja projektowa do ww. zadania, która znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Drawnie, pok. nr 5.

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. W tym samym dniu wyłoniony Inspektor nadzoru zobowiązany jest złożyć oświadczenie o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową. Obowiązki Inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Inwestora odbioru końcowego
i rozliczeniu robót fakturą końcową, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski.  

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty wykonana w oparciu o opis przedmiotu zamówienia  musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

3.1. cena – 80%,

3.2. ilość proponowanych pobytów na budowie w tygodniu - 20%  Zamawiający za pobyt na budowie uznaje  pobyt w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  tj. od 7:30 do 15:30 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.

 

 • Za kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie – 80 punktów.

    Liczba punktów wg powyższego kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego

     wzoru:

             Cn                                                                

C = ------------x 80

            Cob

gdzie:

C        -  liczba punktów za kryterium  cena

Cn     -   najniższa cena brutto

Cob    -  cena brutto  za wykonanie usługi oferty badanej

 

 • Za ilość proponowanych pobytów na budowie Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów i tak:

za 1 pobyt w tygodniu można uzyskać 0 punktów

za 2 pobyty w tygodniu można uzyskać 10 punktów

za 3 lub więcej pobytów w tygodniu można uzyskać 20 punktów

 

Punkty uzyskane przez ofertę zostaną zsumowane i poddane przeliczeniu wg wzoru:

 

Su= C+Cza

 

gdzie

Su -  suma punktów wg przyjętych kryteriów;

C - liczba punktów za kryterium cena

Cza  -  liczba punktów za  pobyt na budowie

 

4.Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Miejsce: 73-220 Drawno, ul. Energetyków

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego i rozliczeniu fakturą końcową robót, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski.

Prace budowlane planowane są do realizacji w terminie do 28.04.2017 r.

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Inspektora nadzoru, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z wybranym Inspektorem nadzoru, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

 

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 1. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 02.09.2016 do godz. 11.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy urzędu. Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

- wypełnionego  formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1,

- kopi dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – w branży drogowej,

- aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego Inspektora nadzoru.

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

 

 1. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres: Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno

b) faxem 95 768 25 05

c) e-mailem: poczta@drawno.pl lub gwisniowski@drawno.pl,

d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

-Grzegorz Wiśniowski, tel. 664772393

-Aldona Moder, tel. 728819379

 

9.  Warunki płatności za przedmiot zamówienia: Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie po odbiorze końcowym i rozliczeniu wszystkich robót, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – wzór umowy

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grzegorz Wiśniowski

Data wytworzenia:
24 sie 2016

Osoba dodająca informacje

Grzegorz Wiśniowski

Data publikacji:
24 sie 2016, godz. 13:37

Osoba aktualizująca informacje

Grzegorz Wiśniowski

Data aktualizacji:
07 wrz 2016, godz. 12:29