Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku


Burmistrz Drawna

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku.

 1. Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzącym działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w następujących zadaniach:

 1. prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci w miejscowości Drawno - na realizację zadania przeznacza się 40.000,00 zł;

 2. prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci w miejscowości Barnimie - na realizację zadania przeznacza się 30.000,00 zł;

 3. prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn szkolnych piłki ręcznej dzieci i młodzieży - na realizację zadania przeznacza się 15.000,00 zł;

 4. prowadzenie zajęć treningowych sportów wodnych oraz uczestnictwo w regatach - na realizację zadania przeznacza się 10.000,00 zł.

 1. Na realizację powyższego celu przeznacza się kwotę 95.000,00 zł - do 80% całkowitego kosztu zadania ( 20% - wkład własny ).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

  1. zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację;

  2. zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy;

  3. dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w postępowaniu konkursowym;

  4. dotacja jest przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym;

  5. złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o jaką występuje podmiot;

  6. dotacja podlega zwrotowi, jeżeli w sezonie piłkarskim kluby piłkarskie zaangażują środki z dotacji na udział w rozgrywkach zawodników niebędących mieszkańcami Gminy Drawno,

  7. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowe i rozliczenia zadań reguluje umowa pomiędzy oferentem a Gminą Drawno.

 1. Termin składania ofert kończy się 10 grudnia 2007r.

 1. Kryteria i tryb rozpatrywania i wyboru ofert:

  1. rozstrzygnięcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upłynięcia terminu ich składania;

  2. oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona Burmistrz Drawna;

  3. dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Burmistrz ocenia:

   1. zgodność projektu z zadaniami gminy oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowych,

   2. jakość oferty - oferta niekompletna, złożona na nieprawidłowym formularzu, nieprawidłowo wypełniona - nie będzie rozpatrywana,

   3. koszt realizacji zadania w tym udział środków własnych oraz oczekiwaną wysokość dotacji,

   4. liczbę odbiorców zadania oraz doświadczenie w organizacji tego typu zadań,

   5. dotychczasową współpracę z Gminą w tym racjonalność wykorzystania środków.

  4. konkurs rozstrzyga Burmistrz Drawna.

  5. wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Drawnie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.drawno.pl , w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 1. Oferty należy składać na formularzy stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207 ) w zamkniętej kopercie odrębnie dla każdego rodzaju zadania i miejscowości .

 2. Oferty zawierające komplet wymaganych załączników i dokumentów należy składać w Urzędzie Miejskim w Drawnie w sekretariacie lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno z opisem „oferta konkursowa - upowszechnianie kultury fizycznej”.

 1. Burmistrz Drawna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela p. M. Kowalewska - Urząd Miejski w Drawnie, tel. (0-95) 768 2031.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Pietrzkiewicz

Data wytworzenia:
07 lis 2007

Osoba dodająca informacje

Marek Pietrzkiewicz

Data publikacji:
07 lis 2007, godz. 11:41

Osoba aktualizująca informacje

Marek Pietrzkiewicz

Data aktualizacji:
07 lis 2007, godz. 11:41