Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Drawnie

Burmistrz Drawna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Drawnie

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który spełnia następujące wymagania:
1) ukończył studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
2) posiada awans zawodowy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
3) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z poźn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. z 2003r. Nr 89, poz. 826 z późn.zm.);
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Jednocześnie informuje się, iż osoby składające ofertę na kandydata na dyrektora szkoły zobowiązane są do równoczesnego złożenia oświadczenia lustracyjnego Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w trybie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 ze zm.); chyba, że oświadczenie takie zostało złożone po dniu 14 września 2007r., w takim przypadku osoby składające ofertę konkursową dołączają do niej informację o złożeniu Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty oświadczenia lustracyjnego.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
z dopiskiem:
”Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Drawnie” w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 3 lipca 2008r.do godz. 15.30 na poniższy adres:

Urząd Miejski, ul. Kościelna 3 ; 73-220 Drawno

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Drawna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Burmistrz Drawna
mgr Ireneusz Rzeźniewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Pietrzkiewicz

Data wytworzenia:
17 cze 2008

Osoba dodająca informacje

Marek Pietrzkiewicz

Data publikacji:
17 cze 2008, godz. 08:31

Osoba aktualizująca informacje

Marek Pietrzkiewicz

Data aktualizacji:
17 cze 2008, godz. 13:18