Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zarządzenie Nr 70/2016

Burmistrza Drawna

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie określenia warunków udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam zasady udostępniania informacji sektora publicznego przez Urząd Miejski w Drawnie w celu ponownego wykorzystywania.

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 2. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez

osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

§ 3. 1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 1. udostępniona w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drawnie www.bip.drawno.pl;

      2)  udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

      3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

2. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu m. in.:

 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa;
 3. w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

Rozdział II

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

§ 4. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące informację publiczną w celu ponownego wykorzystywania udostępnioną w sposób wymieniony w § 3 pkt 1 lub 2, jeżeli dla danej informacji, w ten sposób udostępnionej, nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

 1. informowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, tak aby informacja ta była widoczna;

      2)  udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;

      3)  informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Rozdział III

Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnianej na wniosek

§ 5. Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

 1. informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
 2. została udostępniona w inny sposób niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. informacja będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. informacja została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

§ 6. 1. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

2. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, zawiadamia się wnioskodawcę, w tym terminie, o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

4. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemach teleinformatycznych.

§ 7. 1. Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 4:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 4. odmawia, w drodze decyzji wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

2. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 4 podmiot zobowiązany:

 1. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
 2. informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;
 3. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji.

3. Burmistrz Drawna może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

4. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i w formie określonej we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

5. Przy określaniu łącznej wysokości opłaty w związku ze wskazanym sposobem udostępnienia stosuje się cennik opłat ustalony Zarządzeniem Nr 76/2012 Burmistrza Drawna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie.

6. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

§ 8. 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od daty jej otrzymania zawiadomić podmiot o przyjęciu oferty.

2. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty i nie złożenie sprzeciwu w terminie14 dni o daty otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Rozdział IV

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej

w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego

wykorzystywania lub wysokości opłaty

§ 9. 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od daty otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Drawna, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepis ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z tym, że:

 1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
 2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od daty otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od daty otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rozdział V

Zasady udzielania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

§ 10. Wszystkie informacje dotyczące ponownego wykorzystywania informacji Burmistrz Drawna udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w kategorii „Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej” w tym:

 1. warunki ponownego wykorzystywania, jeżeli zostały określone;
 2. informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie, w tym podstawę ich obliczania;
 3. informację o czynnikach, które są brane pod uwagę przy ustalaniu nakładanych opłat;
 4. informację o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz prawo do sprzeciwu;
 5. umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, powody jej zawarcia oraz wyniki oceny tej umowy, o ile taka umowa została zawarta.

§ 11. 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania podlegają zarejestrowaniu w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania prowadzonym przez Referat Organizacyjno-administracyjny. Wzór rejestru określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Pracownik prowadzący rejestr czuwa nad terminowością załatwienia zarejestrowanych wniosków oraz prowadzi zbiór dokumentacji związanej z załatwieniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

§ 12. 1. Odpowiedzialność za terminowe załatwienie zarejestrowanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania ponoszą kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy.

2. Jeżeli wniosek dotyczy informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu więcej niż jednej komórki organizacyjnej, Sekretarz Gminy wyznacza komórkę merytorycznie odpowiedzialną za zebranie informacji i przygotowanie odpowiedzi. Komórki pozostałe zobowiązane są do współpracy z komórką merytoryczną.

§ 13. Burmistrz Drawna nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznej lub ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystywania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób;
 2. szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m. in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

§ 14. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się zasady udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania zawarte w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

§ 15. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (DOC, 55.50Kb) 2022-01-19 14:31:18 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Kowalewska

Data wytworzenia:
19 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Mirek Jankowski

Data publikacji:
19 sty 2022, godz. 14:31

Osoba aktualizująca informacje

Mirek Jankowski

Data aktualizacji:
19 sty 2022, godz. 14:31