Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Dominikowo w Dominikowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Dominikowo
w Dominikowie
”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
w złotych kwoty 30 000 Euro

  1. Zamawiający:

Gmina Drawno

ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Dominikowo w Dominikowie” - części działki nr 425 obręb Dominikowo.

Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 Zakres opracowania – zagospodarowanie terenu w zakresie:       

a) regulacja nabrzeża plaży, uzupełnienie piachu,

b) powiększenie pomostu z punktem obserwacyjnym dla ratownika – do 100 m2,

c) siłownia zewnętrzna – ok 5 urządzeń;

d) zakup i montaż  stołów piknikowych z zadaszeniem;

e) ławki i siedziska (ławostoły);

f)  kosze na odpady;

g) stojaki na rowery;

h) kontener metalowy/drewniany z sanitariatami i pomieszczeniem dla ratownika;

i) utwardzony wjazd na plaże i miejsca parkingowe;

j) ścieżka pieszo-rowerowa wraz z oświetleniem;      

k) inne drobne elementy zagospodarowania terenu;

Program funkcjonalno-użytkowy zawierać będzie przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowy zakres i formę programu funkcjonalno-użytkowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) PFU musi spełniać wymogi zgodności z:

a) dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26.1 z 28.01.2012, str. 1 ze zm.),

b) ustawą OOŚ,

c) rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

d) ustawą Prawo budowlane.

Program funkcjonalno-użytkowy musi uwzględniać m.in.:

• opis techniczny urządzenia terenu, rozmieszczenie nowych i obecnych urządzeń oraz ścieżki dojścia do urządzeń;

• strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń;

• propozycje zastosowania urządzeń według ich parametrów oraz materiałów budowlanych;

• zagospodarowanie terenu na mapie do celów projektowych;

• szczegółowy kosztorys inwestorski wykonania;

• inne niezbędne elementy.

Dodatkowo, należy zidentyfikować trzy różne warianty technologiczne (trzy warianty technologii wykonania wybranego wariantu).

Wybór wariantów technologicznych musi być uzasadniony na przykład poprzez wskazanie, że są to najbardziej wykonalne warianty realizacji (np. najtańsze, najszybsze, najłatwiejsze – w zależności od przyjętych celów).

W pierwszej kolejności należy nadać krótkie nazwy wszystkim wariantom technologicznym. Następnie, każdy
z wybranych wariantów musi zostać opisany, w tym należy opisać poszczególne elementy techniczno-technologiczne i każdorazowo uzasadniać wybór poszczególnych technologii, przy czym elementem uzasadnienia może być zgodność z polskimi normami dla odpowiednich parametrów infrastruktury, standardami polskimi i unijnymi, możliwymi trudnościami wynikającymi z zastosowaniem urządzeń technicznych, czy też rozwiązań technologicznych, negatywnym wpływem na środowisko itp. Opis każdego wariantu musi dawać pewność, że wybrano wykonalne pod względem techniczno-technologicznym sposoby realizacji. 

Dodatkowo, należy określić bieżące oraz przyszłe do 2032 roku zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywany i możliwy rozwój infrastruktury, oraz efekt sieciowy (jeżeli występuje lub może wystąpić w wyniku realizacji inwestycji).

 

  1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty wykonana w oparciu o opis przedmiotu zamówienia  musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

3.1. cena „C”– 100%,

 

4.Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Miejsce: 73-220 Drawno, Dominikowo, działka nr 425, obręb Dominikowo

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 17.02.2017 r.

 

  1. Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

 

  1. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 13.01.2017 do godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy urzędu. Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem.

 

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

- wypełnionego  formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1,

- oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania zamówienia,

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

 

  1. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres: Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno

b) faxem 95 768 25 05

c) e-mailem: poczta@drawno.pl lub gwisniowski@drawno.pl,

d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

-Grzegorz Wiśniowski, tel. 664772393 (sprawy proceduralne)

-Aldona Moder, tel. 728819379 (przedmiot zamówienia)

 

9.  Warunki płatności za przedmiot zamówienia: Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie po odbiorze końcowym i rozliczeniu wszystkich robót, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – wzór umowy

WYJAŚNIENIA:

1. W ramach oferty Wykonawca winien wykonać koncepcję na mapie zasadniczej (do celów opiniodawczych). Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych oraz nie wymaga w ramach oferty jej wykonania oraz nie wymaga przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych.

2. Zamawiający w ofercie wymaga przedstawienia, wykonania obliczeń planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, zgodnych z zapisem w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym sporządza się na podstawie programu funkcjonalno użytkowego. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej jak również Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grzegorz Wiśniowski

Data wytworzenia:
03 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Grzegorz Wiśniowski

Data publikacji:
04 sty 2017, godz. 13:07

Osoba aktualizująca informacje

Grzegorz Wiśniowski

Data aktualizacji:
16 sty 2017, godz. 12:53