Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw księgowości

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referenta do spraw księgowości


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent:

1. Wymiar etatu – pełny etat.

2. Wymagania:
• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie minimum średnie,
• dobry stan zdrowia pozwalające na zatrudnienie na tym stanowisku,
• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
• umiejętność obsługi komputera w zakresie programów MS Office oraz urządzeń biurowych,
• cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Wymagania dodatkowe:
• znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
• obsługa programu komputerowego FKB, PŁATNIK,
• komunikatywność, kreatywność,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• sporządzanie sprawozdań,
• bieżące analizowanie realizacji dochodów jednostki,
• bieżące sporządzanie przelewów wg. otrzymanych faktur i rachunków,
• należyte prowadzenie, przechowywanie akt spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
• prowadzenie rozliczeń ZUS ( obsługa programu PŁATNIK ),
• obliczanie oraz odprowadzanie na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracującym pracownikom.

5. Wymagane dokumenty:
• życiorys ( CV),
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy,
• kwestionariusz osobowy w oryginale,
• zaświadczenie lekarskie,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 9 , 73-220 Drawno w pok. nr 2 , lub przesłać pocztą na adres Ośrodka w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko referenta do spraw księgowości” do dnia 17 listopada 2008r. do godz. 15.30 ( liczy się data wpływu do M-GOPS ). Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego – bip.drawno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 19 listopada 2008r.
8. Ostateczne wyniki naboru zostaną ogłoszone w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego – bip.drawno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie. Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. )”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Pietrzkiewicz

Data wytworzenia:
03 lis 2008

Osoba dodająca informacje

Marek Pietrzkiewicz

Data publikacji:
03 lis 2008, godz. 09:26

Osoba aktualizująca informacje

Marek Pietrzkiewicz

Data aktualizacji:
03 lis 2008, godz. 09:26