Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa oświetlenia drogi gminnej na ulicy Młyńskiej w Dominikowie

ZAWIADOMIENIE

Ze względu na liczne pytania zainteresowanych wykonawców dot. przedmiotu zamówienia informuję iż przedłuża się termin na złożenie oferty:

do dnia 26 maja 2014 roku, do godziny 15.30

tym samym otwarcie i odczytanie oferty odbędzie się:

w dniu 27 maja 2014 roku o godzinie 10.00 

Czas, o który został przesunięty termin otwarcia i odczytania ofert niezbędny jest celem przygotowania odpowiedzi dla zainteresowanych Wykonawców.

 

scan oryginalnego zawiadomienia w załaczniku

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1.   Zamawiający: Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno

zaprasza do złożenia oferty na:

2.      Przedmiot zamówienia:

Budowę oświetlenia drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Dominikowie

 

Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.

3.      Termin realizacji zamówienia: do 18 lipca 2014 roku.

4.      Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

Urząd Miejski w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, pok. nr 5,

www.bip.drawno.pl

5.      Kryteria wyboru ofert:100% cena.

6.      Warunki wymagane od Wykonawców:

6.1.Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu podobnego zamówienia;

6.2.Wykonawca do oferty winien załączyć oświadczenie o posiadaniu lub dysponowaniu osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia /załącznik nr 3/;

6.3.Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

7.      Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia22 maja 2014 roku, do godziny 15.30 w Urzędzie Miejskimw Drawnie, ul Kościelna 3, 73-220 Drawno w formie:

- elektronicznej na adres: poczta@drawno.pl;

- faxem na nr 0957682505;

- osobiście bądź listownie /z opisem na kopercie – oferta na budowę oświetlenia drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Dominikowie/.

8.      Otwarcie i odczytanie ofert odbędzie się w dniu 23 maja 2014 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy;
  2. Wykaz wykonanych robót budowlanych;
  3. Oświadczenie wykonawcy;
  4. Projekt umowy;
  5. Przedmiar robót;
  6. Dokumentacja projektowa.

Załączniki znajdują się poniżej


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grzegorz Wiśniowski

Data wytworzenia:
09 maj 2014

Osoba dodająca informacje

Grzegorz Wiśniowski

Data publikacji:
09 maj 2014, godz. 13:24

Osoba aktualizująca informacje

Grzegorz Wiśniowski

Data aktualizacji:
02 cze 2014, godz. 11:28