herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konkurs ofert w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2018-04-05 14:46:53
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-04-04 14:49:47
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Filip Sońta 2018-04-04 13:36:01
Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Filip Sońta 2018-04-04 13:34:43
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. Filip Sońta 2018-04-04 13:32:46
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. Filip Sońta 2018-04-04 13:31:38
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno Filip Sońta 2018-04-04 13:29:30
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" Filip Sońta 2018-04-04 13:27:21
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" Filip Sońta 2018-04-04 13:26:28
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" Filip Sońta 2018-04-04 13:25:15
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. Filip Sońta 2018-04-04 13:24:30
Zarządzenie Nr 1a/2018 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do zaciągania zobowiązań. Filip Sońta 2018-04-04 13:21:36
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Drawna z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej Filip Sońta 2018-04-04 13:04:34
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Filip Sońta 2018-04-04 12:56:09
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 07.02.2018 - 26.03.2018 Filip Sońta 2018-03-28 13:51:13
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Drawno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, ( druk nr 344) Filip Sońta 2018-03-28 13:49:11
ZAPYTANIE OFERTOWE "Obsługę bankową budżetu Gminy Drawno i jednostek organizacyjnych Gminy Drawno w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r." Filip Sońta 2018-03-23 12:53:28
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-22 15:35:23
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie na lata 2018-2022", (druk nr 343) Filip Sońta 2018-03-22 12:01:05
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2018 w Gminie Drawno, (druk nr 342) Filip Sońta 2018-03-22 11:59:58
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2017 w Gminie Drawno, (druk nr 341) Filip Sońta 2018-03-22 11:59:13
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2017 w Gminie Drawno, (druk nr 340) Filip Sońta 2018-03-22 11:58:49
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2018 rok, (druk nr 339) Filip Sońta 2018-03-22 11:58:20
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno, (druk nr 338) Filip Sońta 2018-03-22 11:57:57
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę Drawno publicznym przedszkolu, (druk nr 337) Filip Sońta 2018-03-22 11:57:06
Projekt uchwały w sprawie zmian dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, (druk nr 336) Filip Sońta 2018-03-22 11:56:33
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 335) Filip Sońta 2018-03-22 11:55:17
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 334) Filip Sońta 2018-03-22 11:54:36
Sprawozdanie z działalności ŚDS Drawno za 2017 r.(druk nr 333) Filip Sońta 2018-03-22 11:51:35
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Drawnie za 2017 rok i plan pracy na 2018 rok. (druk nr 332) Filip Sońta 2018-03-22 11:50:50
Sprawozdanie z działalności DOK za 2017 r. i plan pracy na 2018 r. (druk nr 331) Filip Sońta 2018-03-22 11:49:58
Sprawozdanie z działalności M-G OPS w Drawnie za 2017 r. (druk nr 330) Filip Sońta 2018-03-22 11:49:02
Sprawozdanie z działalności M-G OPS w Drawnie za 2017 r. (druk nr 330) Filip Sońta 2018-03-22 11:48:54
Protokół z Sesji Nr XLII Filip Sońta 2018-03-22 11:03:18
Protokół z Sesji Nr XLI Filip Sońta 2018-03-22 11:02:57
Protokół z Sesji Nr XL Filip Sońta 2018-03-22 11:01:45
Protokół z Sesji Nr XXXIX Filip Sońta 2018-03-22 11:01:37
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-19 14:02:52
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-16 10:02:37
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-16 10:02:03