herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVI/160/05 w sprawie zwiększenia budżetu w 2005 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVI/161/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2005 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVI/162/05 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVI/163/05 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVI/164/05 w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVI/165/05 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Emiliana Janiła na bezczynność Burmistrza Drawna Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVI/166/05 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla Miasta i Gminy Drawno" Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVII/167/05 w sprawie zmian do budżetu w 2005 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVII/168/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/169/06 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2006 rok Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/170/06 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/171/06 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/172/06 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie przewozu taksówkowego na 2006 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/173/06 w sprawie regulaminu dostrczania wody i odprowadzania ścieków Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/174/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/175/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Chomętowie Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXIX/176/06 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza Drawna z wykonania budżetu za 2005 rok i udzielenia absolutorium Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXIX/177/06 w sprawie zmian do budżetu w 2006 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXIX/178/06 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2005 w Gminie Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXIX/179/06 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok w Gminie Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXIX/180/06 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2006 rok w Gminie Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwałą Nr XXIX/181/06 w sprawie nabycia od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Szczecinie wolnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach Agencji na terenie m. Drawna Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXIX/182/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarb Państwa na rzecz Gminy Drawno nieruchomości w działce nr 140/2 o pow. 0,2537 ha położonej w m. Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXIX/183/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Chomętowie Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXIX/184/06 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie przewozu taksówkowego Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXIX/185/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych dla ich najemców w budynkach stanowiących własność Gminy Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXX/186/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2006 r. Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXX/187/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania: "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Zatom w Drawieńskim Parku Narodowym" Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXX/188/06 w sprawie zmian do budżetu gminy w 2006 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXX/189/06 w sprawie zwiększenia budżetu gminy w 2006 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXX/190/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Drawna Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXX/191/06 w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego granicy i numeru Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXXI/192/06 w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Drawnie Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXXI/193/06 w sprawie zmian do budżetu gminy w 2006 roku. Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXXI/194/06 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Drawno - dokument usunięty Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta Drawna - dokument usunięty Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta Drawna Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Przetarg nieograniczony na "Bankową obsługę budżetu Gminy Drawno" Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00