herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 54/07 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Marek Pietrzkiewicz 2008-02-05 12:39:31
Wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zadania pn. "budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna oraz przebudowa przyległej infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem terenu" Marek Pietrzkiewicz 2008-01-22 13:17:51
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zadania..." Marek Pietrzkiewicz 2008-01-21 08:01:19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zadania..." Marek Pietrzkiewicz 2008-01-21 07:59:33
Zarządzenie Nr 53/07 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w 2008r. Marek Pietrzkiewicz 2008-01-17 15:17:25
Zarządzenie Nr 52/07 w sprawie zmian do budżetu w 2007 roku. Marek Pietrzkiewicz 2008-01-17 15:14:59
Zarządzenie Nr 51/07 w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetowych w 2007 roku. Marek Pietrzkiewicz 2008-01-17 15:13:46
Zarządzenie Nr 50/07 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie zmian do budżetu w 2007 roku. Marek Pietrzkiewicz 2008-01-17 15:11:16
Zarządzenie Nr 49/07 w sprawie zmian do budżetu w 2007 roku. Marek Pietrzkiewicz 2008-01-17 15:08:29
Zarządzenie Nr 48/07 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Marek Pietrzkiewicz 2008-01-17 15:06:53
Zarządzenie Nr 47/07 w sprawie określenia wysokości dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego Marek Pietrzkiewicz 2008-01-17 15:03:22
Zarządzenie Nr 46/07 w sprawie zakazu wykorzystywania otwartego ognia podczas imprez i uroczystości w pomieszczeniach jednostek administracyjnych Gminy Drawno Marek Pietrzkiewicz 2008-01-17 14:56:44
Zarządzenie Nr 45/07 w sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnościa pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej. Marek Pietrzkiewicz 2008-01-17 14:52:34
Zarządzenie Nr 44/07 w sprawie spisu z natury składników majątkowych Gminy Drawno. Marek Pietrzkiewicz 2008-01-17 14:48:44
UCHWAŁA NR XI/78/07 w sprawie zmian budżetu gminy w 2007 rok Marek Pietrzkiewicz 2008-01-15 13:41:20
UCHWAŁA NR XI/77/07 w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marek Pietrzkiewicz 2008-01-15 13:39:23
UCHWAŁA NR XI/76/07 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok Marek Pietrzkiewicz 2008-01-15 13:37:48
UCHWAŁA NR XI/75/07 w sprawie wezwania do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami Marek Pietrzkiewicz 2008-01-10 12:27:55
UCHWAŁA NR XI/74/07 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Marek Pietrzkiewicz 2008-01-10 12:24:56
UCHWAŁA NR XI/73/07 w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych Marek Pietrzkiewicz 2008-01-10 12:19:30
UCHWAŁA NR XI/72/07 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Drawno Marek Pietrzkiewicz 2008-01-10 12:15:34
UCHWAŁA NR XI/71/07 w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalenia i poboru, terminów płatności opłaty targowej Marek Pietrzkiewicz 2008-01-10 12:13:19
UCHWAŁA NR XI/70/07 w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty miejscowej na 2008 rok Marek Pietrzkiewicz 2008-01-10 12:04:56
Sesja XI (3 grudnia) Marek Pietrzkiewicz 2008-01-10 11:59:42
UCHWAŁA NR X/69/07 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drawno Marek Pietrzkiewicz 2008-01-10 11:57:48
UCHWAŁA NR X/68/07 w sprawie nabycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kolejowej 4 w Drawnie Marek Pietrzkiewicz 2008-01-10 11:54:35
UCHWAŁA NR X/67/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia opisów planowanych do realizacji zadań przedłożonych przez Rady Sołeckie gminy Drawno Marek Pietrzkiewicz 2008-01-10 11:52:15
Sesja X (29 października) Marek Pietrzkiewicz 2008-01-10 11:40:45
Protokół z Sesji Nr XI Marek Pietrzkiewicz 2008-01-09 13:30:09
UCHWAŁA NR IX/66/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Drawna Ireneusza Rzeźniewskiego Marek Pietrzkiewicz 2008-01-03 14:55:43
UCHWAŁA NR IX/65/07 w sprawie ustalenia dla Burmistrza Drawna miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne Marek Pietrzkiewicz 2008-01-03 14:54:31
UCHWAŁA NR IX/64/07 w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawnie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Drawna Marek Pietrzkiewicz 2008-01-03 14:53:06
UCHWAŁA NR IX/63/07 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla Miasta i Gminy Drawno" Marek Pietrzkiewicz 2008-01-03 14:50:11
UCHWAŁA NR IX/62/07 w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na działce nr 302/12 w Drawnie Marek Pietrzkiewicz 2008-01-03 13:55:01
UCHWAŁA NR IX/61/07 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drawno Marek Pietrzkiewicz 2008-01-03 13:52:37
UCHWAŁA NR IX/60/07 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Drawno na lata 2007-2016 Marek Pietrzkiewicz 2008-01-03 13:40:31
UCHWAŁA NR IX/59/07 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania Marek Pietrzkiewicz 2008-01-03 11:56:25
UCHWAŁA NR IX/58/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie Marek Pietrzkiewicz 2008-01-03 11:48:52
UCHWAŁA NR IX/57/07 w sprawie zmian do budżetu gminy w 2007 roku Marek Pietrzkiewicz 2008-01-03 10:20:17
Protokół z Sesji Nr XI Marek Pietrzkiewicz 2008-01-03 10:05:28