herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr II/3/2018 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie Mirek Jankowski 2018-12-11 08:45:05
Uchwała nr II/3/2018 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie Mirek Jankowski 2018-12-11 08:44:52
Uchwała nr II/4/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mirek Jankowski 2018-12-11 08:44:00
Uchwała nr II/3/2018 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie Mirek Jankowski 2018-12-11 08:40:30
Sesja II (5 grudnia) Mirek Jankowski 2018-12-11 08:39:30
Zarządzenie nr 75a/2018 z dnia 30 listopada w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku Mirek Jankowski 2018-12-10 15:03:14
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku Mirek Jankowski 2018-12-10 13:54:33
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji i remontów komunalnych Mirek Jankowski 2018-12-10 13:29:51
Program Ochrony Środowiska Mirek Jankowski 2018-12-07 11:25:39
Gminny Program Ochrony Środowiska - dokument usunięty Mirek Jankowski 2018-12-07 11:24:41
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Drawno Mirek Jankowski 2018-12-07 11:15:29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony danych osobowych, obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Drawnie Mirek Jankowski 2018-12-06 13:28:02
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony danych osobowych, obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Drawnie Mirek Jankowski 2018-12-06 13:23:23
ZAPYTANIE OFERTOWE "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno" Mirek Jankowski 2018-12-06 12:44:20
Protokół rozstrzygnięcia konkursu - dokument usunięty Mirek Jankowski 2018-12-06 12:44:03
Protokół rozstrzygnięcia konkursu - dokument usunięty Mirek Jankowski 2018-12-06 12:43:53
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-12-06 12:31:07
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-12-06 11:47:31
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-12-06 11:46:32
Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Dominikowo Mirek Jankowski 2018-12-03 14:00:51
Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Mirek Jankowski 2018-12-03 13:59:44
Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. Mirek Jankowski 2018-12-03 13:56:49
Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetarg w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół Mirek Jankowski 2018-12-03 13:54:45
Zarządzenie nr 64a/2018 z dnia 9 paźdzeirnika 2018 r. w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Drawno Mirek Jankowski 2018-12-03 13:30:36
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2019 r. do 20.12.2019 r. Grzegorz Wiśniowski 2018-12-03 12:40:56
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna (Druk nr 15) Mirek Jankowski 2018-11-29 08:27:09
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 2019-2021 (Druk nr 14) Mirek Jankowski 2018-11-29 08:26:35
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Druk nr 13) Mirek Jankowski 2018-11-29 08:25:15
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Druk nr 12) Mirek Jankowski 2018-11-29 08:23:25
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2019 w Gminie Drawno (Druk nr 11) Mirek Jankowski 2018-11-29 08:18:07
Projekt uchwały w sprawie dowozu dzieci do przedszkoli, szkół, wobec których Gmina Drawno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (Druk nr 10) Mirek Jankowski 2018-11-29 08:15:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (Druk nr 9) Mirek Jankowski 2018-11-29 08:11:25
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2019 rok (Druk nr 8) Mirek Jankowski 2018-11-29 08:09:00
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości zasad poboru podatku od środków transportowych na 2019 rok (Druk nr 7) Mirek Jankowski 2018-11-29 08:03:24
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na rok 2019 (Druk nr 6) Mirek Jankowski 2018-11-29 08:01:10
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia - dokument usunięty Mirek Jankowski 2018-11-29 07:59:52
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia - dokument usunięty Mirek Jankowski 2018-11-29 07:59:37
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na rok 2018 (Druk nr 5) Mirek Jankowski 2018-11-29 07:58:18
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Druk nr 4) Mirek Jankowski 2018-11-29 07:56:41
Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych misji Rady Miejskiej w Drawnie (Druk nr 3) Mirek Jankowski 2018-11-29 07:55:42