herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o partnerstwie w realizacji zadania przebudowy chodnika w Barnimiu, ( druk nr 300) Filip Sońta 2017-10-31 12:19:08
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Drawnie, (druk nr 299) Filip Sońta 2017-10-31 12:18:43
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok,(druk nr 298) Filip Sońta 2017-10-31 12:18:17
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,(druk nr 297) Filip Sońta 2017-10-31 12:17:15
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2018 rok, (druk nr 296) Filip Sońta 2017-10-31 12:15:30
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2018 rok, (druk nr 295) Filip Sońta 2017-10-31 12:15:11
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2018 rok, (druk nr 294) Filip Sońta 2017-10-31 12:14:43
Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. (druk nr 291) Filip Sońta 2017-10-31 12:14:10
Informacja o przygotowaniach do sezonu zimowego dróg i chodników gminnych. (druk 290) Filip Sońta 2017-10-31 12:13:22
Informacja o przygotowaniach do sezonu zimowego dróg i chodników gminnych. (druk 290) Filip Sońta 2017-10-31 12:13:08
ZAPYTANIE OFERTOWE Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Drawno w sezonie 2017-2018 Filip Sońta 2017-10-31 12:03:56
Uchwała NR XXXVII/191/2017 w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Drawno Filip Sońta 2017-10-31 11:58:39
Uchwała NR XXXVII/190/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/12/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna Filip Sońta 2017-10-31 11:57:52
Uchwała NR XXXVII/189/2017 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 125/1 położonej w Drawnie Filip Sońta 2017-10-31 11:57:18
Uchwała NR XXXVII/188/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017-2023 Filip Sońta 2017-10-31 11:56:37
Uchwała NR XXXVII/187/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Filip Sońta 2017-10-31 11:56:03
Uchwała NR XXXVII/186/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034. Filip Sońta 2017-10-31 11:55:36
Uchwała NR XXXVII/185/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 rok. Filip Sońta 2017-10-31 11:54:29
Sesja XXXVII (28 września) Filip Sońta 2017-10-31 11:53:30
ZAPYTANIE OFERTOWE Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Drawno w sezonie 2017-2018 Filip Sońta 2017-10-30 12:42:39
Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie ogłoszenia konsultacji dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Filip Sońta 2017-10-25 12:58:52
Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. Filip Sońta 2017-10-25 12:58:15
Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie układu wykonawczego do uchwał) Nr XXXVII/185/17 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 r. Filip Sońta 2017-10-25 12:57:14
Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/183/17 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 r. Filip Sońta 2017-10-25 12:56:27
Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XXVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 roku. Filip Sońta 2017-10-25 12:55:52
Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. Filip Sońta 2017-10-25 12:55:07
Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2017-10-25 11:16:07
Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne Filip Sońta 2017-10-25 11:15:35
Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Drawno w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Filip Sońta 2017-10-25 11:14:12
Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawno w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Filip Sońta 2017-10-25 11:12:04
Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2017-10-25 11:10:08
Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Miejskim w Drawnie oraz try bu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji Filip Sońta 2017-10-25 11:09:23
Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2017-10-25 11:08:10
Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. Filip Sońta 2017-10-25 11:06:56
Obwieszczenie z dnia 18.10.2017 Filip Sońta 2017-10-24 14:41:28
Obwieszczenie z dnia 05.10.2017 - dokument usunięty Filip Sońta 2017-10-24 14:41:07
Terminy - plany polowań kół łowieckich Filip Sońta 2017-10-24 14:13:28
OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie Filip Sońta 2017-10-19 15:22:04
Oferta na realizację zadania publicznego Filip Sońta 2017-10-17 12:42:12
Obwieszczenie z dnia 05.10.2017 - dokument usunięty Filip Sońta 2017-10-16 14:07:39