herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-18 10:23:18
Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z fontanny usytuowanej na Placu Wolności w Drawnie. (druk nr 317) Filip Sońta 2017-12-15 11:26:44
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drawno, (druk nr 316) Filip Sońta 2017-12-15 11:26:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany granic sołectw Drawno i Święciechów, zmiany Statutu Gminy Drawno oraz zmiany statutów sołectw,(druk nr 315) Filip Sońta 2017-12-15 11:25:27
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diety dla sołtysów z gminy Drawno, (druk nr 314) Filip Sońta 2017-12-15 11:24:56
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 313) Filip Sońta 2017-12-15 11:23:09
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2018, ( druk nr 312) Filip Sońta 2017-12-15 11:11:38
Informacja o stanie realizacji zadań na 2017 rok ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020. (druk nr 309) Filip Sońta 2017-12-15 11:08:04
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-15 11:05:34
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Drawnie za 2017 rok. (druk nr 308) Filip Sońta 2017-12-15 11:05:23
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-15 11:05:23
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-15 11:05:16
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-15 11:05:09
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Drawnie za 2017 rok. (druk nr 308) Filip Sońta 2017-12-15 11:05:08
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-15 11:05:01
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-15 11:04:50
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-15 11:04:33
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-15 11:04:23
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-15 11:04:11
Ogłoszenie Filip Sońta 2017-12-15 10:56:11
Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Drawno Filip Sońta 2017-12-15 10:52:36
Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Utrzymanie czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta Drawno w 2018 roku." Filip Sońta 2017-12-15 10:50:54
Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Drawno i Święciechów. Filip Sońta 2017-12-15 10:49:15
Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. Filip Sońta 2017-12-15 10:48:23
Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawno w sprawie zmiany granic sołectw Drawno i Święciechów Filip Sońta 2017-12-15 10:46:19
Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno" Filip Sońta 2017-12-15 10:45:46
Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w try bie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r." Filip Sońta 2017-12-15 10:44:30
Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Drawnie inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Filip Sońta 2017-12-15 10:42:38
Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. Filip Sońta 2017-12-15 10:41:52
Filip Sońta 2017-12-15 08:51:28
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-14 16:27:58
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie kompleksowej dokumentacji na budowę ujęcia wody w miejscowości Borowiec, Gmina Drawno". Filip Sońta 2017-12-14 11:04:14
Postanowienie z dnia 13.12.2017 Filip Sońta 2017-12-13 13:32:40
Uchwała NR XXXVIII/196/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2018 rok Filip Sońta 2017-12-12 14:00:34
Uchwała NR XXXVIII/195/2017 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2018 rok Filip Sońta 2017-12-12 13:07:03
Uchwała NR XXXVIII/194/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2018 rok Filip Sońta 2017-12-12 13:06:27
Uchwała NR XXXVIII/207/2017 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 65601 IZ Filip Sońta 2017-12-12 12:06:26
Uchwała NR XXXVIII/206/2017 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" Filip Sońta 2017-12-12 12:05:36
Uchwała NR XXXVIII/205/2017 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" Filip Sońta 2017-12-12 12:05:07
Uchwała NR XXXVIII/204/2017 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" Filip Sońta 2017-12-12 12:04:41