herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu działania Gminy Drawno w sektorze turystyki,(druk nr 364) Filip Sońta 2018-05-18 11:28:14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 363) Filip Sońta 2018-05-18 11:27:31
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 362) Filip Sońta 2018-05-18 11:26:30
Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Drawno. (druk nr 361) Filip Sońta 2018-05-18 11:25:36
Informacja o działalności Klubów Sportowych za 2017 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi. (druki nr 357, 358, 359, 360) Filip Sońta 2018-05-18 11:24:10
Informacja o działalności organizacji pozarządowych. (druk nr 356) Filip Sońta 2018-05-18 11:23:16
Informacja PUP w Choszcznie na temat przeciwdziałania bezrobociu na terenie Gminy Drawno. (druk nr 355) Filip Sońta 2018-05-18 11:22:12
Informacja PUP w Choszcznie na temat przeciwdziałania bezrobociu na terenie Gminy Drawno. (druk nr 355) Filip Sońta 2018-05-18 11:22:05
Uchwała NR XLIII/223/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r Filip Sońta 2018-05-14 13:50:51
Uchwała NR XLIII/224/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 Filip Sońta 2018-05-14 13:50:45
Uchwała NR XLIII/225/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Filip Sońta 2018-05-14 13:50:39
Uchwała NR XLIII/226/2018 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę Drawno publicznym przedszkolu Filip Sońta 2018-05-14 13:50:32
Uchwała NR XLIII/227/2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno Filip Sońta 2018-05-14 13:50:25
Uchwała NR XLIII/228/2018 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2018 rok Filip Sońta 2018-05-14 13:50:17
Uchwała NR XLIII/229/2018 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2017 w Gminie Drawno Filip Sońta 2018-05-14 13:50:03
Uchwała NR XLIII/230/2018 w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2017 w Gminie Drawno Filip Sońta 2018-05-14 13:49:51
Uchwała NR XLIII/231/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2018 w Gminie Drawno Filip Sońta 2018-05-14 13:49:42
Uchwała NR XLIII/232/2018 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie na lata 2018-2022" Filip Sońta 2018-05-14 13:49:34
Uchwała NR XLIII/233/2018 w sprawie podziału Gminy Drawno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Filip Sońta 2018-05-14 13:49:25
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi za 2017 roku Filip Sońta 2018-05-11 14:33:00
Filip Sońta 2018-05-11 07:52:17
Zarządzenie Nr 52a/2017 w sprawie zatwierdzenia regulamin udzielania zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. "Odwodnienie dróg gminnych w miejscowości Kepa i Ostrożyce Gmina Drawno" Filip Sońta 2018-05-10 08:16:23
Sprawozdania za I kwartał: RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-Z, RB-N Filip Sońta 2018-05-08 11:18:47
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Numer: 2 Biblioteka Publiczna Filip Sońta 2018-05-08 11:14:35
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Numer: 1 Drawieński Ośrodek Kultury Filip Sońta 2018-05-08 11:13:29
Sprawozdania za IV kwartał: RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-PDP Filip Sońta 2018-05-08 11:05:58
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY DRAWNO W ZAKRESIE RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI Filip Sońta 2018-04-30 12:52:34
Ogłoszenie wykazu nieruchomości Gminy Drawno przeznaczonych do dzierżawy Filip Sońta 2018-04-27 08:00:40
Ogłoszenie: wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Filip Sońta 2018-04-26 10:26:22
Ogłoszenie: wykaz nieruchomości Gminy Drawno przeznczonych do najmu Filip Sońta 2018-04-26 10:25:53
Kontrola: Przetargi oraz postępowania przetargowe za rok 2017 i 2018 Filip Sońta 2018-04-26 10:18:55
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 27.03.2018 - 23.04.2018 Filip Sońta 2018-04-26 10:16:46
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-04-23 14:31:35
Protokół z Sesji Nr XLIII Filip Sońta 2018-04-23 11:37:25
Protokół z Sesji Nr XLII Filip Sońta 2018-04-23 11:35:53
Protokół z Sesji Nr XLII Filip Sońta 2018-04-23 11:35:47
Protokół z Sesji Nr XLI Filip Sońta 2018-04-23 11:35:42
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno.( druk nr 354) Filip Sońta 2018-04-19 10:59:32
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Barnimie gm. Drawno, (druk nr 353) Filip Sońta 2018-04-19 10:59:10
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Drawno na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, (druk nr 352) Filip Sońta 2018-04-19 10:58:48