herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. Filip Sońta 2018-07-06 12:37:38
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-07-06 12:18:01
Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XLV/239/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 inaja 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 r. Filip Sońta 2018-07-06 12:09:08
Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XLV/239/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 inaja 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 r. Filip Sońta 2018-07-06 12:08:17
Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Drawno Filip Sońta 2018-07-06 12:07:37
Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie powołania Inspektora ochrony danych Filip Sońta 2018-07-06 12:07:02
Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2018-07-06 12:05:15
Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: "Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00" Filip Sońta 2018-07-06 12:03:01
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. Filip Sońta 2018-07-06 12:01:42
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2018-07-06 12:00:56
Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. Filip Sońta 2018-07-06 12:00:33
Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwał} Nr XLIV/234/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno Filip Sońta 2018-07-06 11:59:50
Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie oraz Biblioteki Publicznej w Drawnie. Filip Sońta 2018-07-06 11:56:37
Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r. Filip Sońta 2018-07-06 11:56:01
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. Filip Sońta 2018-07-06 11:55:41
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2018r. Filip Sońta 2018-07-06 11:54:47
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Miejskim w Drawnie Filip Sońta 2018-07-06 11:53:18
Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. Filip Sońta 2018-07-06 11:52:41
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej Filip Sońta 2018-07-06 11:51:47
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto Filip Sońta 2018-07-06 11:48:03
Uchwała NR XLVI/257/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Drawno do realizacji projektu pod roboczą nazwą "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020 Filip Sońta 2018-07-06 11:46:08
Uchwała NR XLVI/258/2018 w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania wniosku pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy z radnym Filip Sońta 2018-07-06 11:45:15
Uchwała NR XLVI/257/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Drawno do realizacji projektu pod roboczą nazwą "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020 Filip Sońta 2018-07-06 11:44:43
Uchwała NR XLVI/256/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/12/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna Filip Sońta 2018-07-06 11:43:59
Uchwała NR XLVI/255/2018 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawno Filip Sońta 2018-07-06 11:43:03
Uchwała NR XLVI/254/2018 w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego Filip Sońta 2018-07-06 11:42:10
Uchwała NR XLVI/253/2018 w sprawie nieodpłatnego nabyci nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie Filip Sońta 2018-07-06 11:41:25
Uchwała NR XLVI/252/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionyc Filip Sońta 2018-07-06 11:40:46
Uchwała NR XLVI/251/2018 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawno Filip Sońta 2018-07-06 11:40:03
Uchwała NR XLVI/250/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 Filip Sońta 2018-07-06 11:39:08
Uchwała NR XLVI/249/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r. Filip Sońta 2018-07-06 11:38:01
Uchwała NR XLVI/247/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Filip Sońta 2018-07-06 11:37:01
Uchwała NR XLVI/248/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Filip Sońta 2018-07-06 11:36:47
Uchwała NR XLVI/247/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Filip Sońta 2018-07-06 11:34:05
Sesja XLVI (25 czerwiec) Filip Sońta 2018-07-06 11:32:46
Andrzej Wojciech Chmielewski-Burmistrz Filip Sońta 2018-07-06 11:27:36
Czesław Stanisław Paszkiewicz- Przewodniczący Rady Filip Sońta 2018-07-06 11:25:35
Aleksander Dementiew - Zastępca Przewodniczącego Filip Sońta 2018-07-06 11:22:07
Adam Emilianowicz Filip Sońta 2018-07-06 11:21:16
Adam Emilianowicz Filip Sońta 2018-07-06 11:19:07