herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-06-19 14:49:01
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-06-19 14:48:07
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-06-19 14:47:49
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-06-19 14:45:22
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna. (druk nr 380) Filip Sońta 2018-06-15 10:30:52
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawno, (druk nr 379) Filip Sońta 2018-06-15 10:30:18
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, (druk nr 378) Filip Sońta 2018-06-15 10:28:04
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabyci nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, ( druk nr 377) Filip Sońta 2018-06-15 10:27:41
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, (druk nr 376) Filip Sońta 2018-06-15 10:27:18
Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawno, (druk nr 375) Filip Sońta 2018-06-15 10:26:55
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 374) Filip Sońta 2018-06-15 10:26:33
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 373) Filip Sońta 2018-06-15 10:26:07
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. ( druk nr 372) Filip Sońta 2018-06-15 10:25:41
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, (druk nr 371) Filip Sońta 2018-06-15 10:24:57
Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. (druk nr 370) Filip Sońta 2018-06-15 09:58:39
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2014 rok Filip Sońta 2018-06-14 14:34:42
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2015 rok Filip Sońta 2018-06-14 14:34:24
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2016 rok Filip Sońta 2018-06-14 14:34:04
Ogłoszenie: przetarg na sprzedaż dz. 159/9 w Dominikowie Filip Sońta 2018-06-14 14:04:25
Ogłoszenie: kolejnego przetargu na sprzedaż dz 159/1 w Dominikowo Filip Sońta 2018-06-14 14:03:32
Ogłoszenie: przetarg na dzierżawe gruntów Filip Sońta 2018-06-14 14:02:17
Ogłoszenie: przetarg na najem lokalu użytkowego Filip Sońta 2018-06-14 14:01:44
Filip Sońta 2018-06-14 13:51:29
Filip Sońta 2018-06-14 13:50:43
Filip Sońta 2018-06-14 13:50:01
Filip Sońta 2018-06-14 13:47:25
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2016 rok Filip Sońta 2018-06-14 13:41:05
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2017 rok Filip Sońta 2018-06-14 13:40:48
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2017 rok - dokument usunięty Filip Sońta 2018-06-14 13:39:37
Sołectwa Filip Sońta 2018-06-14 11:29:43
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2017 rok - dokument usunięty Filip Sońta 2018-06-14 11:27:52
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Drawno Filip Sońta 2018-06-14 09:05:08
Uchwała NR XLV/246/2018 w sprawie wprowadzenia w określonych miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Drawno odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych Filip Sońta 2018-06-13 09:20:04
Uchwała NR XLV/245/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Drawno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Filip Sońta 2018-06-13 09:19:25
Uchwała NR XLV/244/2018 w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Drawno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży Filip Sońta 2018-06-13 09:18:51
Uchwała NR XLV/243/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Drawno Filip Sońta 2018-06-13 09:18:13
Uchwała NR XLV/242/2018 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2018 na terenie gminy Drawno Filip Sońta 2018-06-13 09:17:45
Uchwała NR XLV/241/2018 w sprawie uchwalenia Planu działania Gminy Drawno w sektorze turystyki Filip Sońta 2018-06-13 09:17:11
Uchwała NR XLV/240/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 Filip Sońta 2018-06-13 09:16:10
Uchwała NR XLV/239/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r. Filip Sońta 2018-06-13 09:15:03