herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego, inwestycji, drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Drawnie Filip Sońta 2017-08-10 10:38:19
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 275) Filip Sońta 2017-08-09 11:22:55
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r, (druk nr 274) Filip Sońta 2017-08-09 11:21:53
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r, (druk nr 274) Filip Sońta 2017-08-09 11:21:28
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 273) Filip Sońta 2017-08-09 11:20:40
Orzeczenie o jakości wody 02.08.2017 Drawno Filip Sońta 2017-08-02 14:09:07
Orzeczenie o jakości wody 02.08.2017 Chomętowo Filip Sońta 2017-08-02 12:31:44
Orzeczenie o jakości wody 01.08.2017 Podegrodzie Filip Sońta 2017-08-02 09:35:59
Orzeczenie o jakości wody 01.08.2017 Święciechów, Dominikowo, Barnimie Filip Sońta 2017-08-02 09:35:09
Sprawozdania za II kwartał: RB-27S, RB-28S, RB-28NWS, RB-NDS, RB-Z, RB-N Filip Sońta 2017-08-02 09:32:43
Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. Filip Sońta 2017-08-02 09:21:29
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy ogród przydomowy lub ukwiecony balkon" Filip Sońta 2017-08-02 09:20:50
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy ogród przydomowy lub ukwiecony balkon" Filip Sońta 2017-08-02 09:20:17
Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034. Filip Sońta 2017-08-02 09:19:39
Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. Filip Sońta 2017-08-02 09:18:20
Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie układu wykonawczego do uchwał}7 Nr XXXIV/170/17 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 r. Filip Sońta 2017-08-02 09:17:53
Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej Gimnazjum Publicznego im. Saperów Polskich w Drawnie. Filip Sońta 2017-08-02 09:17:04
Uchwała NR XXXIV/177/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin Filip Sońta 2017-08-02 09:03:56
Uchwała NR XXXIV/176/2017 w sprawie zmiany statutu Gminy Drawno Filip Sońta 2017-08-02 09:03:12
Uchwała NR XXXIV/175/2017 w sprawie przekazania mienia, należności i zobowiązań Gimnazjum Publicznego w Drawnie Filip Sońta 2017-08-02 09:02:26
Uchwała NR XXXIV/174/2017 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Drawno Filip Sońta 2017-08-02 09:01:54
Uchwała NR XXXIV/173/2017 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawno za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze Filip Sońta 2017-08-02 09:00:39
Uchwała NR XXXIV/172/2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie działki numer 172/26 w miejscowości Kiełpino Filip Sońta 2017-08-02 08:59:40
Uchwała NR XXXIV/171/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034. Filip Sońta 2017-08-02 08:58:25
Uchwała NR XXXIV/170/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 rok. Filip Sońta 2017-08-02 08:57:20
Uchwała NR XXXIV/169/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna Filip Sońta 2017-08-02 08:56:03
Uchwała NR XXXIV/168/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Filip Sońta 2017-08-02 08:54:55
Sesja XXXIV (27 czerwca) Filip Sońta 2017-08-02 08:48:04
Spółki prawa handlowego Filip Sońta 2017-07-28 11:24:24
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY DRAWNO Filip Sońta 2017-07-28 08:05:02
Orzeczenie o jakości wody 26.07.2017 Drawno, Podegrodzie, PŻM Drawno, Chomętowo Filip Sońta 2017-07-28 07:31:22
Orzeczenie o jakości wody 26.07.2017 Drawno, Podegrodzie, PŻM Drawno, Chomętowo Filip Sońta 2017-07-27 11:25:45
Orzeczenie o jakości wody 26.07.2017 Drawno, Podegrodzie, PŻM Drawno, Chomętowo Filip Sońta 2017-07-27 11:24:05
Uchwała NR CXXXI.249.2017 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2016 r. wraz z informacja o stanie mienia Filip Sońta 2017-07-21 12:09:21
Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok. (druk nr 263) Filip Sońta 2017-07-21 12:07:30
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Filip Sońta 2017-07-14 11:42:05
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Filip Sońta 2017-07-12 14:29:54
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Filip Sońta 2017-07-12 14:12:36
2017 rok Filip Sońta 2017-07-12 14:11:07
XXXIV sesja Rady Miejskiej w Drawnie Filip Sońta 2017-07-12 07:00:55