herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-04-23 14:31:35
Protokół z Sesji Nr XLIII - projekt Filip Sońta 2018-04-23 11:37:25
Protokół z Sesji Nr XLII Filip Sońta 2018-04-23 11:35:53
Protokół z Sesji Nr XLII Filip Sońta 2018-04-23 11:35:47
Protokół z Sesji Nr XLI Filip Sońta 2018-04-23 11:35:42
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno.( druk nr 354) Filip Sońta 2018-04-19 10:59:32
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Barnimie gm. Drawno, (druk nr 353) Filip Sońta 2018-04-19 10:59:10
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Drawno na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, (druk nr 352) Filip Sońta 2018-04-19 10:58:48
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 351) Filip Sońta 2018-04-19 10:57:59
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 350) Filip Sońta 2018-04-19 10:56:51
Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej za 2017 r. Stan przygotowań do sezonu letniego. (druk nr 349) Filip Sońta 2018-04-19 10:56:20
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-gaśniczych, stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy Drawno za 2017 rok. (druki nr 345, 346, 347, 348) Filip Sońta 2018-04-19 10:56:14
Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej za 2017 r. Stan przygotowań do sezonu letniego. (druk nr 349) Filip Sońta 2018-04-19 10:55:55
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-gaśniczych, stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy Drawno za 2017 rok. (druki nr 345, 346, 347, 348) Filip Sońta 2018-04-19 10:55:25
Uchwała NR XLIII/233/2017 w sprawie podziału Gminy Drawno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Filip Sońta 2018-04-17 10:03:25
Uchwała NR XLIII/232/2017 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie na lata 2018-2022" Filip Sońta 2018-04-17 10:02:29
Uchwała NR XLIII/231/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2018 w Gminie Drawno Filip Sońta 2018-04-17 10:01:06
Uchwała NR XLIII/230/2017 w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2017 w Gminie Drawno Filip Sońta 2018-04-17 10:00:19
Uchwała NR XLIII/229/2017 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2017 w Gminie Drawno Filip Sońta 2018-04-17 09:59:42
Uchwała NR XLIII/228/2017 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2018 rok Filip Sońta 2018-04-17 09:59:00
Uchwała NR XLIII/227/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno Filip Sońta 2018-04-17 09:58:29
Uchwała NR XLIII/226/2017 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę Drawno publicznym przedszkolu Filip Sońta 2018-04-17 09:57:27
Uchwała NR XLIII/225/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Filip Sońta 2018-04-17 09:56:38
Uchwała NR XLIII/224/2017 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 Filip Sońta 2018-04-17 09:55:55
Uchwała NR XLIII/223/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r Filip Sońta 2018-04-17 09:54:46
Sesja XLIII (29 marca) Filip Sońta 2018-04-17 09:43:16
Ogłoszenie: wykaz - nieruchomości przeznczonych do sprzedaży z pierszeństwem nabycia przez najemcę lokalu mieszkalnego Filip Sońta 2018-04-16 13:26:54
Oferta realizacji zadania publicznego Filip Sońta 2018-04-11 13:45:08
Oferta realizacji zadania publicznego Filip Sońta 2018-04-11 13:44:22
Obwieszczenie z dnia 09.04.2018 Filip Sońta 2018-04-11 11:24:42
Kontrola: zawrate umowy dzierżawy i użyczenia nieodpłatnego gruntów i lokali gminnych będacych w dzierżawie i uzyczeniu nieodpłatnym w 2017 r z osobami fizycznymi i innymi podmiotami Filip Sońta 2018-04-11 11:18:59
Kontrola: załatwianie skarg i wniosków wniesionych prze mieszkańców do Urzędu Miejskiego w 2017 r. Filip Sońta 2018-04-11 11:17:22
2018 rok Filip Sońta 2018-04-11 11:15:58
Konkurs ofert w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2018-04-05 14:46:53
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-04-04 14:49:47
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Filip Sońta 2018-04-04 13:36:01
Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Filip Sońta 2018-04-04 13:34:43
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. Filip Sońta 2018-04-04 13:32:46
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. Filip Sońta 2018-04-04 13:31:38
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno Filip Sońta 2018-04-04 13:29:30