herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zadania..."

        OGŁOSZENIE

Zgodnie z przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 164
z 2006 r., poz. 1163 z późn. zm. /Urząd Miejski w Drawnie ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zadania pn. „budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna oraz przebudowa przyległej infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

I.Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony

II.SIWZ

SIWZ, bezpłatnie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3 pok. nr 9 lub ze strony internetowej www.drawno.pl

 

III.      Przedmiot zamówienia

Wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zadania pn. „budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna oraz przebudowa przyległej infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

 

Projekt budowlany powinien składać się z 3 elementów:

1.     przebudowa infrastruktury drogowej

2.     zagospodarowanie terenu

3.     ciąg pieszo-rowerowy

 

Dokładny opis zamówienia znajduje się w SIWZ

 

IV.Termin wykonania zamówienia

1.              Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy

2.              Zakończenie-31.12.2008 r.

V.Warunki udziału w postępowaniu

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 22 oraz określone w SIWZ.

VI.Wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

VII.Kryteria oceny

Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena.

VIII. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

 

"Oferta na wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zadania pn.
budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna oraz przebudowa przyległej infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem teren”

nie otwierać przed 05 luty 2008 r. godz. 10.15”

 

w terminie do dnia 05.02.2008 r. do godz. 10.00 na adres:

URZĄD MIEJSKI W DRAWNIE

Kościelna 3

73-220 Drawno

IX.Termin związania oferta

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Pietrzkiewicz 21-01-2008 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Pietrzkiewicz 21-01-2008 08:01