herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIX/176/06 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza Drawna z wykonania budżetu za 2005 rok i udzielenia absolutorium 2007-12-07 14:37
Uchwała Nr XXIX/177/06 w sprawie zmian do budżetu w 2006 roku 2007-12-07 14:37
Uchwała Nr XXIX/178/06 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2005 w Gminie Drawno 2007-12-07 14:38
Uchwała Nr XXIX/179/06 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok w Gminie Drawno 2007-12-07 14:44
Uchwała Nr XXIX/180/06 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2006 rok w Gminie Drawno 2007-12-07 14:45
Uchwałą Nr XXIX/181/06 w sprawie nabycia od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Szczecinie wolnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach Agencji na terenie m. Drawna 2007-12-07 14:47
Uchwała Nr XXIX/182/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarb Państwa na rzecz Gminy Drawno nieruchomości w działce nr 140/2 o pow. 0,2537 ha położonej w m. Drawno 2007-12-07 14:50
Uchwała Nr XXIX/183/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Chomętowie 2007-12-07 14:56
Uchwała Nr XXIX/184/06 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie przewozu taksówkowego 2007-12-07 14:57
Uchwała Nr XXIX/185/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych dla ich najemców w budynkach stanowiących własność Gminy Drawno 2007-12-07 14:58