Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji i remontów komunalnych w Urzędzie Miejskim w Drawnie

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji i remontów komunalnych

w Urzędzie Miejskim w Drawnie

 

Burmistrz Drawna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji i remontów komunalnych w Urzędzie Miejskim w Drawnie.

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie średnie - 3 lata stażu w administracji publicznej lub wyższe - staż nieobowiązkowy o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na w/w stanowisku,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość regulacji prawnych:

* Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;

* Ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych;

* Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

2) posiadanie wiedzy i umiejętności zapewniającej wykonywanie zadań na ww. stanowisku;

3)doświadczenie i umiejętności w zakresie prowadzenia postępowań dot. zamówień publicznych;

4)predyspozycje osobowościowe: samodzielność, kreatywność, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość, umiejętność pracy w zespole, chęć do nauki, odporność
na stres.

 

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1) przygotowywanie i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych;

2) prowadzenie postępowań zamówień publicznych do 30 tys. euro zgodnie z regulaminem zamówień na roboty, dostawy, usługi;

3) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i nadzór nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków;

4) aktualizacja gminnej ewidencji zabytków oraz stanowisk archeologicznych na terenie Gminy Drawno;

5) administrowanie obiektami gminnymi – prowadzenie i zapewnienie umów z gestorami sieci w w/w budynkach;

6) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy Prawo energetyczne – planowanie, organizacja i ocena funkcjonowania zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy;

7) stosowanie przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zamówień publicznych;

8) załatwianie innych spraw wynikających z przepisów prawa z zakresu zadań referatu;

9) wydawanie zaświadczeń na podstawie posiadanych dokumentów;

10) współpraca z referatem finansowym oraz innymi stanowiskami urzędu w zakresie prowadzonych spraw;

11) wykonywanie zadań wynikających z Uchwał Rady Miejskiej w Drawnie i Zarządzeń Burmistrza.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy: praca w budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3;

2) stanowisko pracy związane z obsługą interesantów, pracą przy komputerze, pracą  w terenie;

3) praca w wymiarze 1/1 etatu.

4) pierwsza umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Drawnie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany,

2) list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kopie świadectw pracy,

6) zaświadczenie o zatrudnieniu jeśli kandydat aktualnie pracuje,

7) kopie kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

8) oświadczenie kandydata o niekaralności,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku,

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

12) kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnień odnośnie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. 

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, bądź za pośrednictwem pocztyw zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych, inwestycji i remontów komunalnych
w Urzędzie Miejskim w Drawnie
" w terminie do dnia 26 listopada 2018r., na adres:

Urząd Miejski

ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będąrozpatrywane. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny o czym osoby te poinformowane zostaną pisemnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.drawno.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Drawnie.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Drawnie w pok. nr 3, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że administratorem danych jest Urząd Miejski w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73 – 220 Drawno. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 917 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późniejszymi zmianami). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.            

 

 

 

 

  Burmistrz Drawna

 

Andrzej Chmielewski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirek Jankowski 16-11-2018 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirek Jankowski 16-11-2018 10:57