Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko urzędnicze informatyka

w Urzędzie Miejskim w Drawnie

 

Burmistrz Drawna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Miejskim w Drawnie.

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie średnie - 3 lata stażu lub wyższe - staż nieobowiązkowy, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość regulacji prawnych:

* Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;

* Ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych;

* Ustawy o ochronie danych osobowych,

* Ustawy o dostępie do informacji publicznej,

* Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

2) posiadanie wiedzy i umiejętności zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy, stanowisk pracy wyposażonych w komputery;

3) doświadczenie i umiejętności administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach;

4) umiejętność analizy i syntezy informacji;

5) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, kreatywność, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość umiejętność pracy w zespole, chęć do nauki, odporność na stres.

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1) nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjowania systemów informatycznych w Urzędzie, w tym:

a) zapewnienie prawidłowego funkcjowania systemu informatycznego Urzędu w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu;

b) sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej;

c) koordynacja oraz odpowiedzialność za rozwiązanie bieżących problemów informatycznych;

2) pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych ( ASI);

3) administrowanie systemami, w tym rejestrów państwowych ( system Źródło i itp.);

4) nadzorowanie nad e-administracją;

5) administrowanie i zarządzanie kontami poczty elektronicznej Urzędu;

6) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych w Urzędzie;

7) tworzenie i przechowywanie kopii baz danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, w tym:

a) prowadzenie ewidencji zbiorów i zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie;

b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych;

9) nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym:

a) rozwój systemu informatycznego ( sieci informatycznej, oprogramowania oraz sprzętu);

b)nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej;

c) nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd;

d) nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej;

e) planowanie i analiza potrzeb na infrastrukturę informatyczną;

f) nadzorowanie wprowadzania rozwiązań związanych z relacyjnymi systemami baz danych;

g) nadzór nad dostępem użytkowników do zasobów sieciowych;

10) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej oraz stroną internetową Urzędu Miejskiego w Drawnie;

11) terminowe i rzetelne umieszczanie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drawnie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

12) dokonywanie drobnych napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek oraz ich przegląd i konserwacja;

13) instalacja zakupionego nowego sprzętu oraz obsługa techniczna wszystkich stanowisk komputerowych w Urzędzie;

14) prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalenia uprawnień dostępu dodanych komputerowych oraz ewidencjonowanie haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników;

15) sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i własnością zabezpieczenia danych gromadzonych w urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych ( archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.);

16) pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego;

17) współpraca z zespołem redakcyjnym lokalnej gazety „Ziemia Drawieńska”, wykonanie składu gazety oraz przekazanie do druku;

18) techniczne przygotowanie i obsługa spotkań, konferencji, prezentacji multimedialnych itp.;

19) pełnienie obsługi informatycznej jednostek organizacyjnych gminy;

20) organizowanie działalności w dziedzinach rekreacji ruchowej m.in. poprzez współpracę z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy Drawno;

21) nadzorowanie i organizowanie miejsca przeznaczonego do kąpieli oraz kąpielisk;

22) nadzorowanie miejskiego monitoringu wizyjnego;

23) wspieranie akcji wyborczych w wyborach i referendach lokalnych oraz ogólnokrajowych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3.

2) Stanowisko pracy: związane z obsługą interesantów, pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań.

3) Praca w wymiarze 1/1 etatu.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Drawnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany,

2) list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kopie świadectw pracy,

6) zaświadczenie o zatrudnieniu jeśli kandydat aktualnie pracuje,

7) kopie kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

8) oświadczenie kandydata o niekaralności,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku,

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

12) kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnień odnośnie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Miejskim w Drawnie" w terminie do dnia 24 sierpnia 2018r., na adres:

Urząd Miejski

ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny o czym osoby te poinformowane zostaną pisemnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.drawno.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Drawnie.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Drawnie w pok. nr 3, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Drawna

Andrzej Chmielewski

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Kwestionariusz

3. Oświadczenie

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Wiśniowski 08-08-2018 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Wiśniowski 08-08-2018 10:32