Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie

Burmistrz Drawna

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31grudnia 2018 r.

     I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych  zadań.                                                                                                                               

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez realizację  zadań z zakresu piłki nożnej w tym organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja lub uczestnictwo w imprezach sportowych oraz promowanie piłki nożnej w miejscowości Barnimie i Drawno w następujących wysokościach:

 1. Barnimie- 32 000 zł
 2. Drawno-  21 500 zł

    II. Zasady przyznawania dotacji.                                                                                                    

 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione    w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które zamierzają realizować jedno z zadań wymienionych wyżej.
 2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien wśród celów statutowych mieć działalność w dziedzinie przedmiotowego zadania.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.
 4. W przypadku przyznania dofinansowania niższego niż wnioskowane, organizacja jest zobowiązana do przedstawienia zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu lub kosztorysu realizacji zadania, stosownie do proponowanej kwoty dotacji lub oferent może wycofać swoją ofertę. Niedostarczenie powyższych dokumentów w wyznaczonym oferentowi terminie będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.
 5. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Drawna po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Dotacja przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w punkcie I. stanowi 80 % całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. Wymagany jest wkład własny w wysokości 20 %, w tym min. 5 % wkładu finansowego.
 7. Przekazanie dofinansowania oraz warunki realizacji i rozliczenia określa umowa zawarta pomiędzy Gminą Drawno a oferentem.
 8. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert będą ogłaszane niezwłocznie na stronie www.drawno.pl, Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawnie.

     III. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie powinno być realizowane w okresie od 008.2018 r. do 31.12.2018 r.  Podmiot ubiegający się o dotację powinien wykazać się  przygotowaniem merytorycznym oraz posiadać bazę lokalową wyposażoną w sprzęt  i pomoce niezbędne do realizacji zadania.
 2. Oferent w ramach realizacji zadania będzie zobowiązany do zawarcia umowy, która stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 ).
 3. Umowa określa m.in. szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
 4. Przy podpisaniu umowy oferent zobowiązany będzie dostarczyć kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma takiego obowiązku).

IV. Finansowanie zadania.

 1. W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.
 2. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie (Pkt. IV. 8 oferty stanowiącej załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia) oraz rozsądne wydatki poniesione przez podmiot w trakcie realizacji zadania, zapisane w księgach zgodnie z zasadami księgowości  i poparte dokumentami-umowami, rachunkami, fakturami itp.
 3. Wydatki niekwalifikowane to m.in.:
 1. koszty niezwiązane z realizacją zadania,
 2. wydatki związane z realizacją zadania, poniesione przez oferenta w okresie nieobowiązywania umowy,
 3. koszty pokrywane przez  inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
 4. wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,
 5. wydatki nieuwzględnione w ofercie,
 6. odsetki od zadłużenia,
 7. kary regulaminowe.

      V. Termin składania ofert.

1. Kompletne oferty należy składać do dnia 30 lipca 2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie, przy ul. Kościelnej 3.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej”

3. Za zachowanie terminu uważa się datę wpływu oferty do urzędu.

       VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.

 1. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upłynięcia terminu ich składania.
 2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 ) w zamkniętej kopercie odrębnie dla każdego rodzaju zadania. Druk oferty umieszczony jest na bip.drawno.pl/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/ Wzory dokumentów.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 4. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem- w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust.3 pkt.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 6. Oferty będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej:
 1. Podczas oceny formalnej sprawdzane będą następujące elementy oferty:

- czy oferta została złożona w terminie,

- czy do oferty załączono wymagane dokumenty zgodnie z ust. 4,

- czy oferta została złożona na obowiązującym formularzu,

- czy oferta została podpisana przez upoważnione osoby.

2)  Podczas oceny merytorycznej będą brane pod uwagę następujące kryteria:

-możliwość realizacji zadania przez organizację (np. na podstawie dotychczasowego doświadczenia),

-przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów zadania (np. czy koszty zaproponowane w budżecie nie są za wysokie, czy odpowiadają opisanym działaniom),

- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą je realizować,

- w przypadku wspierania realizacji zadania- planowany przez organizację wkład własny finansowy,

- proponowany przez organizację wkład pracy wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz wkład rzeczowy,

- dotychczasową współpracę z organizacją, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania zrealizowanych poprzednio zadań.

           7.  Braki formalne takie jak uchybienia lub oczywiste omyłki mogą zostać uzupełnione w terminie określonym przez Komisję Konkursową.

           8.  Jeżeli oferta nie będzie spełniać warunków o których mowa w ust.6 pkt.1 zostanie odrzucona.

VII. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3.

    Nazwa zadania

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w 2017 r.

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w 2018 r.

,,Organizacja zajęć sportowych w miejscowości Drawno dla dzieci i młodzieży z Gminy Drawno, organizacja lub uczestnictwo w imprezach sportowych oraz promowanie piłki nożnej”

69 376 zł

47 965 zł

,,Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej seniorów oraz nauka gry w piłkę nożną dla dzieci w miejscowości Barnimie”

32 000 zł

15 000 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Filip Sońta 09-07-2018 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2018 14:03