Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie opadami komunalnymi (Druk nr 26) 2018-12-17 10:46
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno (Druk nr 25) 2018-12-17 10:44
dokument Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" (Druk nr 24) 2018-12-17 10:42
dokument Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu gminnego w skład rady naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego (Druk nr 23) 2018-12-17 10:34
dokument Projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr/II/3/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie (Druk nr 22) 2018-12-17 10:33
katalog Druk nr 21 - KATALOG -
katalog Druk nr 20 - KATALOG -
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 (Druk nr 19) 2018-12-17 10:03
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na rok 2018 (Druk nr 18) 2018-12-17 09:58
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Druk nr 17) 2018-12-13 12:02
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk nr 16) 2018-12-13 11:54
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna (Druk nr 15) 2018-11-29 08:27
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 2019-2021 (Druk nr 14) 2018-11-29 08:26
dokument Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Druk nr 13) 2018-11-29 08:25
dokument Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Druk nr 12) 2018-11-29 08:23
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2019 w Gminie Drawno (Druk nr 11) 2018-11-29 08:18
dokument Projekt uchwały w sprawie dowozu dzieci do przedszkoli, szkół, wobec których Gmina Drawno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (Druk nr 10) 2018-11-29 08:15
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (Druk nr 9) 2018-11-29 08:11
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2019 rok (Druk nr 8) 2018-11-29 08:09
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości zasad poboru podatku od środków transportowych na 2019 rok (Druk nr 7) 2018-11-29 08:03
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na rok 2019 (Druk nr 6) 2018-11-29 08:01
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na rok 2018 (Druk nr 5) 2018-11-29 07:58
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Druk nr 4) 2018-11-29 07:56
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych misji Rady Miejskiej w Drawnie (Druk nr 3) 2018-11-29 07:55
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lata 2018-2019 (Druk 406) 2018-11-14 12:56
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 (Druk 408) 2018-11-14 11:22
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 (Druk 407) 2018-11-14 11:20
dokument Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno",(druk nr 405) 2018-10-09 14:22
dokument Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno",(druk nr 404) 2018-10-09 14:22
dokument Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno",(druk nr 403) 2018-10-09 14:21
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Ogrodu geologicznego ? Centrum Edukacji Ekologicznej ?Kraina Żywej Wody?, ( druk nr 402) 2018-10-09 14:21
dokument Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Drawno za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Drawno, ( druk nr 401 ) 2018-10-09 14:20
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn: Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów,( druk nr 400) 2018-10-09 14:19
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 (Druk 395) 2018-10-02 09:52
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Drawno na rok 2018 (Druk 394) 2018-10-02 09:48
dokument Projekt uchwały w sprawie wykonania budżetu Gminy Drawno za pierwsze półrocze 2018 (Druk 391) 2018-09-18 12:48
dokument Projekt uchwały w sprawie Zarządu Komunalnego Zakładu Usług-Handlowego Sp. z.o.o w Drawnie z działalności w roku 2017. (Druk 393) 2018-09-18 12:33
dokument Projekt uchwały w sprawie działań inwestycyjnych na terenie gminy oraz najważniejsze zrealizowane zadania w I półroczu 2018 r. (druk 392) 2018-09-18 12:28
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 382) 2018-07-11 14:59
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 381) 2018-07-11 14:58
dokument Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (druk nr 384) 2018-07-10 14:58
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Drawna z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno (druk nr 383) 2018-07-10 14:58
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna. (druk nr 380) 2018-06-15 10:30
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawno, (druk nr 379) 2018-06-15 10:30
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, (druk nr 378) 2018-06-15 10:28
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabyci nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, ( druk nr 377) 2018-06-15 10:27
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, (druk nr 376) 2018-06-15 10:27
dokument Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawno, (druk nr 375) 2018-06-15 10:26
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 374) 2018-06-15 10:26
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 373) 2018-06-15 10:26
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. ( druk nr 372) 2018-06-15 10:25
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, (druk nr 371) 2018-06-15 10:24
dokument Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. (druk nr 370) 2018-06-15 09:58
dokument Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w określonych miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Drawno odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych. ( druk nr 369) 2018-05-18 11:30
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Drawno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, (druk nr 368) 2018-05-18 11:30
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Drawno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży, (druk nr 367) 2018-05-18 11:30
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Drawno, (druk nr 366) 2018-05-18 11:29
dokument Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2018 na terenie gminy Drawno, (druk nr 365) 2018-05-18 11:28
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu działania Gminy Drawno w sektorze turystyki,(druk nr 364) 2018-05-18 11:28
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 363) 2018-05-18 11:27
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 362) 2018-05-18 11:26
dokument Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno.( druk nr 354) 2018-04-19 10:59
dokument Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Barnimie gm. Drawno, (druk nr 353) 2018-04-19 10:59
dokument Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Drawno na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, (druk nr 352) 2018-04-19 10:58
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 351) 2018-04-19 10:57
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 350) 2018-04-19 10:56
dokument Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Drawno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, ( druk nr 344) 2018-03-28 13:49
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie na lata 2018-2022", (druk nr 343) 2018-03-22 12:01
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2018 w Gminie Drawno, (druk nr 342) 2018-03-22 11:59
dokument Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2017 w Gminie Drawno, (druk nr 341) 2018-03-22 11:59
dokument Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2017 w Gminie Drawno, (druk nr 340) 2018-03-22 11:58
dokument Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2018 rok, (druk nr 339) 2018-03-22 11:58
dokument Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno, (druk nr 338) 2018-03-22 11:57
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę Drawno publicznym przedszkolu, (druk nr 337) 2018-03-22 11:57
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, (druk nr 336) 2018-03-22 11:56
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 335) 2018-03-22 11:55
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 334) 2018-03-22 11:54
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017-2023 (druk nr 330) 2018-02-21 15:09
dokument Informacja z działalności sołectw za 2017 rok. (druk nr 327) 2018-02-06 13:19
dokument Informacja na temat realizacji usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w gminie Drawno w 2017 r. (druk nr 326) 2018-02-06 13:19
dokument Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. (druk nr 325) 2018-02-06 13:18
dokument Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Drawnie na 2018 r. (druk nr 324) 2018-02-06 13:18
dokument Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego.( druk nr 328) 2018-02-05 15:00