herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w określonych miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Drawno odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych. ( druk nr 369) 2018-05-18 11:30
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Drawno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, (druk nr 368) 2018-05-18 11:30
Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Drawno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży, (druk nr 367) 2018-05-18 11:30
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Drawno, (druk nr 366) 2018-05-18 11:29
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2018 na terenie gminy Drawno, (druk nr 365) 2018-05-18 11:28
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu działania Gminy Drawno w sektorze turystyki,(druk nr 364) 2018-05-18 11:28
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 363) 2018-05-18 11:27
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 362) 2018-05-18 11:26
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno.( druk nr 354) 2018-04-19 10:59
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Barnimie gm. Drawno, (druk nr 353) 2018-04-19 10:59
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Drawno na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, (druk nr 352) 2018-04-19 10:58
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 351) 2018-04-19 10:57
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 350) 2018-04-19 10:56
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Drawno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, ( druk nr 344) 2018-03-28 13:49
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie na lata 2018-2022", (druk nr 343) 2018-03-22 12:01
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2018 w Gminie Drawno, (druk nr 342) 2018-03-22 11:59
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2017 w Gminie Drawno, (druk nr 341) 2018-03-22 11:59
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2017 w Gminie Drawno, (druk nr 340) 2018-03-22 11:58
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2018 rok, (druk nr 339) 2018-03-22 11:58
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno, (druk nr 338) 2018-03-22 11:57
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę Drawno publicznym przedszkolu, (druk nr 337) 2018-03-22 11:57
Projekt uchwały w sprawie zmian dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, (druk nr 336) 2018-03-22 11:56
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 335) 2018-03-22 11:55
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 334) 2018-03-22 11:54
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017-2023 (druk nr 330) 2018-02-21 15:09
Informacja z działalności sołectw za 2017 rok. (druk nr 327) 2018-02-06 13:19
Informacja na temat realizacji usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w gminie Drawno w 2017 r. (druk nr 326) 2018-02-06 13:19
Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. (druk nr 325) 2018-02-06 13:18
Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Drawnie na 2018 r. (druk nr 324) 2018-02-06 13:18
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego.( druk nr 328) 2018-02-05 15:00