herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości podatkowej

w Urzędzie Miejskim w Drawnie

 

Burmistrz Drawna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości podatkowej.

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie średnie - 3 lata stażu lub wyższe - staż nieobowiązkowy, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

3) umiejętność obsługi oprogramowania pakietu Microsoft Office,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość regulacji prawnych:       

* Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

* Ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego,

* Ustawy o ochronie danych osobowych,

* Ustawy o dostępie  do informacji publicznej,

* Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

* Ordynacja podatkowa,

* Rozporządzenie w sprawie zasad  rachunkowości oraz planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,

2) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

 

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych oraz windykacja należności, prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3.

2) Stanowisko pracy: związane z obsługą interesantów, obsługą komputera.

3) Praca w wymiarze 1/1 etatu.

 

 

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Drawnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany,

2) list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegające] się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kopie świadectw pracy,

6) zaświadczenie o zatrudnieniu jeśli kandydat aktualnie pracuje,

7) kopie kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

8) oświadczenie kandydata o niekaralności,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku,

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

12) kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnień odnośnie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. 

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. 

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, bądź za pośrednictwem poczty

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie" w terminie do dnia 31 października 2017r., na adres:

Urząd Miejski

ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny o czym osoby te poinformowane zostaną pisemnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.drawno.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Drawnie.

 

 Burmistrz Drawna

Andrzej Chmielewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Filip Sońta 19-10-2017 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 19-10-2017 15:22