herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała NR XXXIV/177/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2017-08-02 09:03
Uchwała NR XXXIV/176/2017 w sprawie zmiany statutu Gminy Drawno 2017-08-02 09:03
Uchwała NR XXXIV/175/2017 w sprawie przekazania mienia, należności i zobowiązań Gimnazjum Publicznego w Drawnie 2017-08-02 09:02
Uchwała NR XXXIV/174/2017 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Drawno 2017-08-02 09:01
Uchwała NR XXXIV/173/2017 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawno za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2017-08-02 09:00
Uchwała NR XXXIV/172/2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie działki numer 172/26 w miejscowości Kiełpino 2017-08-02 08:59
Uchwała NR XXXIV/171/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034. 2017-08-02 08:58
Uchwała NR XXXIV/170/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 rok. 2017-08-02 08:57
Uchwała NR XXXIV/169/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna 2017-08-02 08:56
Uchwała NR XXXIV/168/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok 2017-08-02 08:54