herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawińskiego Parku Narodowego 2017-12-21 10:45
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017- 2034, (druk nr 311) 2017-12-21 10:45
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r., (druk nr 310) 2017-12-21 10:43
Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z fontanny usytuowanej na Placu Wolności w Drawnie. (druk nr 317) 2017-12-15 11:26
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drawno, (druk nr 316) 2017-12-15 11:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany granic sołectw Drawno i Święciechów, zmiany Statutu Gminy Drawno oraz zmiany statutów sołectw,(druk nr 315) 2017-12-15 11:25
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diety dla sołtysów z gminy Drawno, (druk nr 314) 2017-12-15 11:24
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 313) 2017-12-15 11:23
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2018, ( druk nr 312) 2017-12-15 11:11
Projekt uchwały uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 293) 2017-11-07 10:16
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r., (druk nr 292) 2017-11-07 10:15
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno", (druk nr 306) 2017-10-31 12:22
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno", (druk nr 305) 2017-10-31 12:21
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno", (druk nr 304) 2017-10-31 12:21
Projekt uchwały w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli o charakterze doraźnym, (druk nr 303) 2017-10-31 12:20
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Drawno,(druk nr 302) 2017-10-31 12:20
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody,(druk nr 301) 2017-10-31 12:19
Projekt uchwały w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o partnerstwie w realizacji zadania przebudowy chodnika w Barnimiu, ( druk nr 300) 2017-10-31 12:19
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Drawnie, (druk nr 299) 2017-10-31 12:18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok,(druk nr 298) 2017-10-31 12:18
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,(druk nr 297) 2017-10-31 12:17
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2018 rok, (druk nr 296) 2017-10-31 12:15
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2018 rok, (druk nr 295) 2017-10-31 12:15
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2018 rok, (druk nr 294) 2017-10-31 12:14
Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. (druk nr 291) 2017-10-31 12:14
Informacja o przygotowaniach do sezonu zimowego dróg i chodników gminnych. (druk 290) 2017-10-31 12:13
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Drawno. (druk nr 289) 2017-09-27 13:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna, (druk nr 288) 2017-09-21 12:58
Projekt uchwały w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 125/1 położonej w Drawnie, (druk nr 287) 2017-09-21 12:58
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017-2023, (druk nr 286) 2017-09-25 07:58
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, (druk nr 285) 2017-09-21 12:57
Projekt uchwały uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 284) 2017-09-21 12:59
Projekt uchwały zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r., (druk nr 283) 2017-09-21 12:59
Informacja o działalności KZU-H w Drawnie za 2016 rok. Gospodarka mieszkaniowa.(druk nr 282) 2017-09-21 12:51
Informacja o działaniach inwestycyjnych na terenie gminy oraz najważniejsze zrealizowane zadania w I półroczu 2017 r.(druk nr 281) 2017-09-21 12:46
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. (druk nr 280) 2017-09-21 12:45
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 279) 2017-08-30 10:06
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r, (druk nr 278) 2017-08-30 10:05
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce: Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedzibą w Drawnie, (277) 2017-08-30 10:04
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, (druk nr 276) 2017-08-30 10:04
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 275) 2017-08-09 11:22
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r, (druk nr 274) 2017-08-09 11:21
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 273) 2017-08-09 11:20
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Drawno. ( druk nr 272) 2017-06-21 13:58
Projekt uchwały w sprawie przekazania mienia, należności i zobowiązań Gimnazjum Publicznego w Drawnie, (druk nr 271) 2017-06-21 13:57
Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Drawno,(druk nr 270) 2017-06-21 13:57
Projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawno za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze, (druk nr 269) 2017-06-21 13:57
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie działki numer 172/26 w miejscowości Kiełpino, (druk nr 268) 2017-06-21 13:56
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 267) 2017-06-21 13:55
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r, (druk nr 266) 2017-06-21 13:54
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna, (druk nr 265) 2017-06-21 13:53
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r, (druk 264) 2017-06-21 13:53
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawno. (druk nr 259) 2017-05-19 13:38
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 258) 2017-05-19 13:38
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r., (druk nr 257) 2017-05-19 13:37
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości Gminy Drawno na nieruchomość Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno.(druk nr 249) 2017-04-18 11:58
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa -Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie działki nr 7/1 w miejscowości Konotop, (druk nr 248) 2017-04-18 11:58
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 247) 2017-04-18 11:56
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r., (druk nr 246) 2017-04-18 11:55
Projekt uchwały w sprawie zwrócenia skargi skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu.(druk nr 240) 2017-03-20 10:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/05 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, (druk nr 239) 2017-03-20 10:46
Projekt uchwały w sprawie wykonania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2017 rok, (druk nr 238) 2017-03-20 10:45
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, (druk nr 237) 2017-03-20 10:44
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok w Gminie Drawno, (druk 236) 2017-03-20 10:43
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2016 w Gminie Drawno, (druk nr 235) 2017-03-20 10:42
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok w Gminie Drawno, (druk nr 234) 2017-03-20 10:42
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2016 w Gminie Drawno, (druk nr 233) 2017-03-20 10:41
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 232) 2017-03-20 10:29
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r., (druk nr 231) 2017-03-20 10:27
Projekt uchwały w sprawie przystąpienie do przedsięwzięcia wspólnego pn.: "Przebudowa drogi Nowa Korytnica - Krępa (odcinek do granicy gminy Drawno na działce nr 68 obręb Nowa Korytnica" na odcinku 3,6 km. 2017-02-22 08:53
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego udzielane przez przedszkole publiczne dla którego organem prowadzącym jest Gmina Drawno.( druk nr 225) 2017-02-06 13:10
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola dla którego Gmina Drawno jest organem prowadzącym,(druk nr 224) 2017-02-06 13:08
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Drawno jest organem prowadzącym,(druk nr 223) 2017-02-06 13:05
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola do nowego ustroju szkolnego, (druk nr 222) 2017-02-06 13:04
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 221) 2017-02-06 13:02
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r., (druk nr 220) 2017-02-06 12:59
Informacja o zmianach w oświacie zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.(druk nr 219) 2017-02-06 12:58
Informacja na temat realizacji usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w gminie Drawno.(druk nr 218) 2017-02-06 12:46
Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. (druk nr 217) 2017-02-06 12:56
Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady na 2017 r. (druk nr 214, 215, 216) 2017-02-06 12:56