Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Odpowiedzi na zapytania, wyjaśnienia do opisu przedmiotu zamowienia.

Lp. 21 zamawiajacy dopuszcza tapicerkę materiałową;

Lp. 38 zamawiający dopuszcza zastosowanie kół 15";

Lp. 19 dopuszczamy drzwi tylne dzielone otwierane na bok;

Lp. 31 dopuszczamy regulowany nawiew ciepłego powietrza na tył samochodu;

Lp. 33 dopuszczam czujniki parkowania tylko z tyłu pojazdu;

Lp. 35 zamawiający może zrezygnować z reflektorów doświetlających zakręty ale światła przeciwmgielne muszą być;

Lp. 41 ważne aby był radioodtwarzacz seryjny z wyjściem antenowym na dach pojazdu, zamawiający może zrezygnować z wyjścia SD oraz CD;

Lp. 42 hak z tyłu pojazdu może być wypinany, jeżeli zaś utrudni on montaż platform najazdowych dla wózka inwalidzkiego to zamawiający jest w stanie zrezygnować z niego;

Lp. 44 przeglądy gwarancyjne 24 miesiące lub 100000 km.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro

  1. Zamawiający:

Gmina Drawno

ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

  1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”

Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 34114400-3 – Minibusy

Przedmiot zamówienia jest opisany w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

  1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty dostawy w oparciu o opis przedmiotu zamówienia  musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

3.1. cena „C”– 100%,

4.Termin i miejsce dostawy.

Pojazd musi być przekazany zamawiającemu w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru przez zamawiającego najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r.

W przypadku niespełnienia powyższego warunku zamawiający odstąpi od zakupu.

Miejsce: 73-220 Drawno, Urząd Miejski w Drawnie, ul. Kościelna 3

  1. Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

  1. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 10.02.2017 do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy urzędu. Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem.

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

- wypełnionego  formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1,

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

  1. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres: Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno

b) faxem 95 768 25 05

c) e-mailem: gwisniowski@drawno.pl,

d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

-Grzegorz Wiśniowski, UM Drawno, tel. 664772393 (sprawy proceduralne)

-Grzegorz Zieliński, Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie tel. 600821451 (przedmiot zamówienia)

9.  Warunki płatności za przedmiot zamówienia:

Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie po dostawie przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

 

                                                                                                          Zatwierdził:

                                                                                             Burmistrz Drawna – Andrzej Chmielewski

Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 2 – formularz ofertowy

- załącznik nr 3 – wzór umowy

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Wiśniowski 01-02-2017 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Wiśniowski 01-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Wiśniowski 13-02-2017 14:38