herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Kontrola: analiza realizacji wydatkowania środków przeznaczonych z budżetu Gminy Drawno w 2014 i 2015 r dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 2017-01-20 14:55
Kontrola: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych 2017-01-20 14:53
Kontrola: analiza wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Podlesie za 2015 r. 2017-01-20 14:50
Kontrola: analiza wydatków związanych z utrzymaniem Orlika za 2014 i 2015 r. 2017-01-20 14:47
Kontrola: analiza wydatków budżetowych za I połrocze 2016 r. 2017-01-20 14:45
Kontrola: Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (urząd) 2017-01-20 14:43
Kontrola: Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (rada) 2017-01-20 14:43
Kontrola: Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1390) 2017-01-20 14:37
Kontrola: Ustęp ogólnodostępny - Urząd Miejski ul. Kościelna 3 w Drawnie 2017-01-20 14:26
Kontrola: Tymczasowy ustęp publiczny przy plaży - ul. Choszczeńska 82 w Drawnie 2017-01-20 14:24
Kontrola: Teren rekreacyjny ( plaża i miejsce wykorzystywane do kąpieli) - ul. Choszczeńska 82 w Drawnie 2017-01-20 14:22
Kontrola: wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Świeciechów za 2015 r. 2017-01-20 14:20
Kontrola: przetargi i postępowania przetargowe za 2015 r. 2017-01-20 14:19
Kontrola: odroczeni, rozłożenia na raty oraz umorzenia podatkowe za 2015 r. 2017-01-20 14:18
Kontrola: Delegacje, ryczałty samochodowe, uczestnictwo w szkoleniach, rozlicznia rozmów telefonicznych i wyjazdów służbowe za 2014 i 2015 rok w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2017-01-20 14:16
Kontrola: Sprawozdania finansowe i wydatkowanie środków budżetowych Gminy Drawno za 2015 rok przez kluby sportowe: MKS "Drawa" Drawno, "Świt" Barnimie, Szkolny Klub Żeglarski "Drawa", UKS "Drawianka" 2017-01-20 14:14
Kontrola: funkcjonowanie i działalność pełnomocnika do spraw profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 r. 2017-01-20 14:11
Kontrola: Skargi i wnioski wniesione przez mieszkańców w 2015 roku oraz wydatki funduszu Sołeckiego Sołectwa Barniemi za 2015 r. 2017-01-20 14:09