Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2016-2025. (druk nr 213) 2016-12-16 12:29
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Drawnie, (druk nr 212) 2016-12-16 12:28
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drawno, (druk nr 211) 2016-12-16 12:27
dokument Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, (druk nr 210) 2016-12-16 12:26
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 209) 2016-12-16 12:26
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2017 rok, (druk nr 208) 2016-12-28 14:08
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034, (druk nr 207) 2016-12-28 14:06
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2016 r., (druk nr 206) 2016-12-16 12:15
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 202) 2016-11-16 09:29
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej. ( druk nr 201) 2016-11-02 13:25
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działka nr 159/3 położonej w obrębie Dominikowo, gm. Drawno, (druk nr 200) 2016-11-02 13:24
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, (druk 199) 2016-11-02 13:23
dokument Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Drawno, (druk nr 198) 2016-11-02 13:21
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2017 rok, (druk nr 197) 2016-11-02 13:16
dokument Projekt uchwały w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2017 rok, (druk nr 196) 2016-11-02 13:15
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034, (druk nr 195) 2016-11-02 13:15
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2016 r., (druk nr 194) 2016-11-02 13:13
dokument Projekt uchwały w sprawieuchwalenia Planu działania Gminy Drawno w sektorze turystyki (druk 189) 2016-10-11 15:04
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034. (druk nr 188) 2016-09-27 10:36
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2016 r., (druk nr 187) 2016-09-27 10:35
dokument Informacja o działaniu KZU-H w Drawnie za 2015 r. Gospodarka mieszkaniowa. ( druk nr 186) 2016-09-27 10:34
dokument Informacja o działaniach inwestycyjnych na terenie gminy oraz najważniejsze zrealizowane zadania w I półroczy 2016 r. (druk nr 185) 2016-09-27 10:33
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (druk nr 180) 2016-08-31 10:39
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do przedsięwzięcia wspólnego pn.: "Przebudowa drogi Jaźwiny -Sówka - Jelenie (do granicy gminy Drawno) na działkach nr 213 i 214 obręb Jaźwiny" na odcinku ok. 6,7 km. (druk nr 179) 2016-08-31 10:38
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Drawnie (druk nr 178) 2016-08-31 10:36
dokument Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii pn. "Społeczny Punkt Biblioteczny " Biblioteki Publicznej w Drawnie znajdującej się w Barnimiu. (druk nr 177) 2016-08-31 10:35
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034 (druk nr 176) 2016-08-31 10:32
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2016 rok (druk nr 175) 2016-08-31 10:30
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia radnym wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych(druk 174) 2016-06-24 12:29
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna (druk 173) 2016-06-24 12:28
dokument Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno"(druk nr 172) 2016-06-24 12:28
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata2016-2034 (druk nr 171) 2016-06-24 12:27
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2016r. (druk nr 170) 2016-06-24 12:26
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna (druk nr 169) 2016-06-24 12:26
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r. (druk 168) 2016-06-24 12:18
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (druk nr 163 ) 2016-05-20 12:57
dokument Projekt uchwały w sprawie / uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034 (druk nr 162); 2016-05-18 11:14
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2016 rok (druk nr 161) 2016-06-01 11:07
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034 (druk nr 157) 2016-04-15 14:12
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2016 rok (druk nr 156) 2016-04-15 14:10
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 (druk nr 145) 2016-04-15 14:09
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 (druk nr 144) 2016-04-15 14:09
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok w Gminie Drawno (druk nr 143) 2016-03-22 08:48
dokument Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2015r. w Gminie Drawno (druk nr 142) 2016-03-22 08:47
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok w Gminie Drawno (druk nr 141) 2016-03-22 08:47
dokument Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2015 rok w Gminie Drawno (druk nr 140) 2016-03-22 08:46
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034 (druk nr 139) 2016-03-22 08:45
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2016 rok (druk nr 138) 2016-03-22 08:44
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Drawna (druk nr 131) 2016-02-16 09:37
dokument Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości Gminy Drawno na nieruchomość Drawieńskiego Parku Narodowego (druk nr 130) 2016-02-16 09:36
dokument Projekt uchwały w sprawie zamiany lokali mieszkalnych (druk nr 129) 2016-02-16 09:36
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Drawno jest organem prowadzącym (druk nr 128) 2016-02-16 09:35
dokument Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2016 rok (druk nr 127) 2016-02-16 09:34
dokument Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii pn. "Społeczny Punkt Biblioteczny" Biblioteki Publicznej w Drawnie znajdującej się w Barnimiu oraz zamiaru zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Drawnie (druk nr 126) 2016-02-16 09:33
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034 (druk nr 125) 2016-02-16 09:33
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Drawno na 2016 rok (druk nr 124) 2016-02-16 09:32
dokument Przyjęcie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok (druk nr 119) 2016-02-16 09:30
dokument Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok (druk nr 118) 2016-02-16 09:29
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 2016-01-07 13:39