Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy, przyznane w postaci pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych i zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie (druk nr 116) 2015-12-22 10:47
Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia (druk nr 115) 2015-12-22 10:46
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2015-2034 (druk nr 114) 2015-12-22 10:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany do budżetu gminy Drawno na 2015 rok (druk nr 113) 2015-12-22 10:44
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki NIskoemisyjnej dla Gminy Drawno na lata 2015-2020" (druk 112) 2015-12-22 10:43
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034 (druk nr 111) 2015-12-22 10:41
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2016 rok (druk nr 110) 2015-12-22 10:38
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 rok (druk nr 102) 2015-11-20 14:16
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (druk nr 108); 2015-11-16 13:17
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Drawno, a Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego powierzenia przez Gminę Kalisz Pomorski Gminie Drawno zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pomorski (druk nr 107) 2015-11-16 13:16
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Drawno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 106) 2015-11-16 13:15
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok (druk nr 105); 2015-11-16 13:14
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Drawno ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Jezior" (druk nr 104); 2015-11-16 13:13
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określeni wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2016 rok (druk nr 103); 2015-11-16 13:12
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Społecznego Punktu Bibliotecznego Biblioteki Publicznej w Drawnie zanajdującego się w Barnimiu oraz zamiaru zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Drawnie (druk nr 100) 2015-10-28 12:33
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno (druk nr 99) 2015-10-28 12:31
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2016 rok (druk nr 98) 2015-10-28 12:29
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (druk nr 97) 2015-10-28 12:27
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchmości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2016 rok (druk nr 96) 2015-10-28 12:26
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finasowej Gminy Drawno na lata 2015-2034 (druk nr 95). 2015-10-28 12:23
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno (druk nr 94) 2015-10-28 12:22
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finasowej Gminy Drawno na lata 2015-2034 (druk nr 93). 2015-10-28 12:12
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 rok (druk nr 92) 2015-10-28 12:11
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rezczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. (druk nr 87) 2015-10-28 12:00
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowych referendum zarządzonych na dzień 6 września 2015 r. (druk nr 87) 2015-10-28 11:58
Projekt uchwały w sprawie udzielenia zabezpieczenia kredytu i wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej zabudowanej własnością Gminy Drawno (druk nr 86) 2015-10-28 11:52
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna (druk nr 85) 2015-10-28 11:50
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok (druk nr 84) 2015-10-28 11:49
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 83) 2015-10-28 11:48
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej (druk nr 82) 2015-10-28 11:47
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych (druk nr 81) 2015-10-28 11:46
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników (druk nr 80) 2015-10-28 11:45
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finasowej Gminy Drawno na lata 2015-2034 (druk nr 79). 2015-10-28 11:44
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 rok (druk nr 78) 2015-10-28 11:43
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno (druk nr 73). 2015-05-21 13:50
Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 72). 2015-05-21 13:50
Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno oraz wysokości stawki (druk nr 71). 2015-05-21 13:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok w Gminie Drawno (druk nr 70). 2015-05-21 13:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Drawno w Lokalnej Grupie Działania "Partnerstwo Drawy" w okresie programowania 2014-2020 (druk nr 69). 2015-05-21 13:48
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2015r. (druk nr 68). 2015-05-21 13:48
Informacja dot. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Drawno (druk nr 67). 2015-05-21 09:54
Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Programowej w Drawieńskim Ośrodku Kultury (druk nr 64) 2015-04-23 14:15
Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drawno (druk nr 63) 2015-04-23 14:14
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie (druk nr 62) 2015-04-23 14:14
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zmiany granic Drawieńskiego Parku Narodowego (druk nr 61) 2015-04-23 14:13
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. nieruchomości w obrębie Kiełpino, gm. Drawno (druk nr 60) 2015-04-23 14:13
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2015-2034 (druk nr 59) 2015-04-23 14:12
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2015r. (druk nr 58) 2015-04-23 14:11
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diety dla sołtysów z gminy Drawno (druk nr 51) 2015-03-30 13:05
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (druk nr 50) 2015-03-30 13:05
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno (druk nr 49) 2015-03-30 13:04
Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno. (druk nr 48) 2015-03-30 13:04
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego. (druk nr 47) 2015-03-30 13:03
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. (druk nr 46) 2015-03-30 13:03
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok w Gminie Drawno. (druk nr 45) 2015-03-30 13:02
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok w Gminie Drawno. (druk nr 44) 2015-03-30 13:02
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok w Gminie Drawno. (druk nr 43) 2015-03-30 13:01
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2014 rok w gminie Drawno. (druk nr 42) 2015-03-30 13:01
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2015-2034, (druk nr 28) 2015-02-23 14:44
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 rok, (druk nr 27) 2015-02-23 14:43
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( druk nr 36) 2015-02-23 14:34
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego, (druk nr 35) 2015-02-23 14:34
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2015 rok, (druk nr 34) 2015-02-23 14:33
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, (druk nr 33) 2015-02-23 14:33
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie, (druk nr 32) 2015-02-23 14:32
Projekt uchwały w sprawie ustalenia radnym wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, (druk nr 31) 2015-02-23 14:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/273/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój", (druk nr 30) 2015-02-23 14:31
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 roku, (druk nr 29) 2015-02-23 14:30
PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE NA ROK 2015 (druk nr 22) 2015-02-23 14:21
Plan pracy Komisji Rozwoju Społecznego na 2015r. (druk nr 21) 2015-02-23 14:21
Ramowy Plan Pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji na 2015 rok (druk nr 20) 2015-02-23 14:20
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola dla którego Gmina Drawno jest organem prowadzącym. (druk nr 19) 2015-01-09 12:09
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2015-2034, (druk nr 18) 2015-01-09 12:09
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2015 rok, (druk nr 17) 2015-01-09 12:07