Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok. (druk nr 15) 2014-12-17 10:19
Projekt uchwały w sprawie ustalenia radnym wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, (druk nr 14) 2014-12-17 10:18
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna, (druk nr 13) 2014-12-17 10:18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034, (druk nr 12) 2014-12-17 10:17
Projekt uchwały w sprawie zmiany do budżetu gminy Drawno na 2014 rok, (druk nr 11) 2014-12-17 10:17
Projekt uchwały w sprawie Podsumowanie 4-letniej pracy Rady Miejskiej w latach 2010-2014. ( druk nr 403) 2014-10-23 13:15
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno". (druk nr 402) 2014-10-23 13:15
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno", (druk nr 401) 2014-10-23 13:14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok, (druk nr 400) 2014-10-23 13:14
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno, (druk nr 399) 2014-10-23 13:13
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2015 rok, (druk nr 398) 2014-10-23 13:13
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2015 rok, (druk nr 397) 2014-10-23 13:12
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034, (druk nr 396) 2014-10-23 13:11
Projekt uchwały w sprawie zmiany do budżetu gminy Drawno na 2014 rok, (druk nr 395) 2014-10-23 13:10
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawno na lata 2014-2020 (druk nr 392) 2014-09-18 14:29
Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego granic i numeru (druk nr 391) 2014-09-18 14:27
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Drawno (druk nr 390) 2014-09-18 14:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany nieruchomości Gminy Drawno na nieruchomość Drawieńskiego Parku Narodowego (druk nr 389) 2014-09-18 14:25
Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Drawno (druk nr 388) 2014-09-18 14:24
Projekt uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie (druk nr 387) 2014-09-18 14:23
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok (druk nr 386) 2014-09-18 14:21
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034, (druk nr 382) 2014-09-01 12:12
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok(druk nr 381) 2014-09-01 12:10
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (druk nr 378) 2014-06-10 14:27
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna, (druk nr 375) 2014-06-10 14:27
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok, (druk nr 374) 2014-06-10 14:26
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne. (druk nr 371) 2014-05-21 08:48
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie oraz uchwalenia Statutu tej jednostki, (druk nr 370) 2014-05-21 08:46
Projekt uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno (druk nr 366) 2014-04-17 09:15
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. (druk nr 365) 2014-04-17 09:13
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034, (druk nr 364) 2014-04-17 09:12
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok, (druk nr 363) 2014-04-17 09:12
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2014 rok. (druk nr 356) 2014-03-19 08:40
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Chomętowo gm. Drawno od Agencji Nieruchomości Rolnych, (druk nr 355) 2014-03-19 08:39
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 412/8 w obrębie Dolina gm. Drawno od Agencji Nieruchomości Rolnych, (druk nr 354) 2014-03-19 08:38
Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2015, (druk 353) 2014-03-19 08:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Drawno środków stanowiących fundusz sołecki, (druk nr 352) 2014-03-19 08:37
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Powiatowej Komendzie Policji w Choszcznie, (druk nr 351) 2014-03-19 08:36
Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego granic i numeru, (druk nr 350) 2014-03-19 08:35
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok w Gminie Drawno, (druk nr 349) 2014-03-19 08:34
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2013 rok w Gminie Drawno, (druk nr 348) 2014-03-19 08:33
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok w Gminie Drawno, (druk nr 347) 2014-03-19 08:33
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2013 w Gminie Drawno, (druk nr 346) 2014-03-19 08:29
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034, (druk nr 345) 2014-03-19 08:27
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok, (druk nr 344) 2014-03-19 08:17
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. (druk 338) 2014-03-04 08:06
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie (druk 337) 2014-03-04 08:06
Plan pracy Komisji Planu Budżetu i Inwestycji Rady Miejskiej w Drawnie na rok 2014 (druk 327) 2014-03-04 08:02
Projekt zmiany uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno". (druk nr 336) 2014-03-04 08:03
Projekt zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020, (druk nr 335) 2014-02-25 08:37
Projekt uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034, (druk nr 334) 2014-02-25 08:35
Projekt uchwały w sprawie mian budżetu gminy Drawno na 2014 rok, (druk nr 333) 2014-02-25 08:34
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawnie na rok 2014 (druk 328) 2014-02-25 08:07
Plan pracy Komisji Rozwoju Społecznego Rady Miejskiej w Drawnie na rok 2014 (druk 326) 2014-02-25 08:06
Plan pracy Rady Miejskiej w Drawnie na 2014 rok (druk 325) 2014-02-25 08:05
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ''Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.(druk nr 324) 2014-01-17 10:15
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ''Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.(druk nr 323) 2014-01-17 10:01