herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała NR XXXV/220/2013 w sprawie przyjęcia herbu i flagi Gminy Drawno oraz zmiany Statutu Gminy Drawno 2013-11-22 10:44
Uchwała NR XXXV/219/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami). 2013-11-22 10:42
Uchwała NR XXXV/218/2013 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami prorządowymi na 2014 rok. 2013-11-22 10:40
Uchwała NR XXXV/217/2013 w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Drawno na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 2016-02-03 14:40
Uchwała NR XXXV/216/2013 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drawno na lata 2013-2017 2013-11-22 10:35
Uchwała NR XXXV/215/2013 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne 2013-11-22 10:34
Uchwała NR XXXV/214/2013 w sprawie zmiany granic sołectw Barnimie i Drawno, zmiany statutu Gminy Drawno oraz zmiany statutów sołectw 2013-11-22 10:33
Uchwała NR XXXV/213/2013 w sprawie zmiany nieruchomości oznaczonych numerami działek 154/2 i 155/1 w miejscowości Drawno 2013-11-22 10:32
Uchwała NR XXXV/212/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Drawno prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Drawnie 2013-11-22 10:32
Uchwała NR XXXV/211/2013 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2013-11-22 10:31
Uchwała NR XXXV/210/2013 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2014 rok 2013-11-22 10:30
Uchwała NR XXXV/209/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2014 rok 2013-11-22 10:26
Uchwała NR XXXV/208/2013 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2034 2013-11-22 10:01
Uchwała NR XXXV/207/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok. 2013-11-22 10:00