herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie nadania rondu w miejscowości Drawno nazwy Rondo 700-lecia Drawna. (druk nr 322) 2013-12-16 12:33
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Drawno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, (druk nr 321) 2013-12-16 12:31
Projekt uchwały w sprawie zmiany w podziale Gminy Drawno na okręgi wyborcze, (druk nr 320) 2013-12-16 12:30
Projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego udzielone przez przedszkole publiczne dla którego organem prowadzącym jest Gmina Drawno,( druk nr 319) 2013-12-16 12:27
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034, (druk nr 318) 2013-12-16 12:26
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2014 rok,(druk nr 317) 2013-12-16 12:25
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2034, (druk nr 316) 2013-12-16 12:22
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok, (druk nr 315) 2013-12-16 12:21
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami prorządowymi na 2014 rok. (druk nr 311) 2013-11-04 11:58
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Drawno na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020, (druk nr 310) 2013-11-04 11:50
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drawno na lata 2013-2017, (druk nr 309) 2013-11-04 11:47
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, (druk nr 308) 2013-11-04 11:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany granic sołectw Barnimie i Drawno, zmiany statutu Gminy Drawno oraz zmiany statutów sołectw, (druk nr 307) 2013-11-04 11:45
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych numerami działek 154/2 i 155/1 w miejscowości Drawno, (druk nr 306) 2013-12-12 10:44
Projek uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Drawno prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Drawnie, (druk nr 305) 2013-11-04 11:43
Projekt uchwały w sparawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, (druk nr 304) 2013-11-04 11:43
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2014 rok, (druk nr 303) 2013-11-04 11:41
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2014 rok, (druk nr 302) 2013-11-04 11:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2034, (druk nr 301) 2013-11-04 11:32
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok. (druk nr 300) 2013-11-04 11:31
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Choszczeńskiego na realizację zadania pn.: ?Dożynki Powiatowe w Drawnie, jako sposób na aktywizację społeczną poprzez organizację imprezy kulturalnej opartej na tradycyjnym święcie plonów?. (druk nr 298) 2013-09-13 09:25
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej ? Za zasługi dla miasta i gminy Drawno?, (druk nr 297) 2013-09-13 09:20
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody, (druk nr 296) 2013-12-12 10:12
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Drawno do spółki wodnej Barnimie, (druk nr 295) 2013-09-13 09:19
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, ( druk nr 294) 2013-09-13 09:18
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, (druk nr 293) 2013-09-13 09:17
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2034, (druk nr 292) 2013-09-13 09:16
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok, (druk nr 291) 2013-09-13 09:06
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną osobom i rodzinom (druk 287) 2013-06-26 07:47
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" (druk 286) 2013-06-12 14:55
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" (druk 285) 2013-06-12 14:55
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" (druk 284) 2013-06-12 14:55
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" (druk 283) 2013-06-12 14:54
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" (druk 282) 2013-06-12 14:54
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" (druk 281) 2013-06-12 14:54
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu (druk 280) 2013-06-12 14:52
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Drawno do projektu " Rewitalizacja Nieczynnej Linii Kolejowej Nr 410 wraz z zespołem budynków na odcinku Kalisz Pomorski - Drawno dla celów zachowania dziedzictwa kulturowego i technicznego kolei na Pomorzu Zachodnim pod nazwą DKKD - Drawieńsko-Kaliska Kolej Drezynowa". (druk 273) 2013-06-12 14:52
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027 (druk 279) 2013-06-12 14:51
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok. (druk 278) 2013-06-12 14:50
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna (druk 277) 2013-06-12 14:48
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok (druk 276) 2013-06-12 14:48
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne (druk 274) 2013-06-05 14:32
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przez Gminę Drawno na rzecz Drawieńskiego Parku Narodowego. ( druk 272) 2013-05-17 11:55
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (druk 271) 2013-05-17 11:56
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027 (druk 270) 2013-05-17 11:51
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok, (druk nr 269) 2013-05-17 11:44
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027 (druk 264) 2013-04-16 11:53
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok. (druk 263) 2013-04-16 11:49
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno.(druk nr 254) 2013-03-21 10:41
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno,(druk nr 253) 2013-03-21 10:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Drawno na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki,(druk nr 252) 2013-03-21 10:36
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,(druk nr 251) 2013-03-21 10:35
Projek uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno,(druk nr 250) 2013-03-21 10:33
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie, (druk nr 249) 2013-03-21 10:31
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok w Gminie Drawno, (druk nr 248) 2013-03-21 10:30
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok w Gminie Drawno, (druk nr 247) 2013-03-21 10:28
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok w Gminie Drawno,(druk nr 246) 2013-03-21 10:26
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2012 w Gminie Drawno, (druk nr 245) 2013-03-21 10:25
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027 (druk 244) 2013-03-21 10:23
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok. (druk 243) 2013-03-21 10:16
Plan pracy Komisji Planu Budżetu i Inwestycji Rady Miejskiej w Drawnie na rok 2013 (druk 226) 2013-02-20 09:45
Plan pracy Komisji Rozwoju Spolecznego Rady Miejskiej w Drawnie na rok 2013 (druk 227) 2013-02-20 09:43
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (druk 238) 2013-02-19 09:59
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeina usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarownie odpadami komunalnymi (druk 237) 2013-02-19 09:57
Projek uchwały w sprawie określenia metod ustalenia opłatu za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno oraz wysokości stawki (druk 236) 2013-02-19 09:55
Projek uchwały w sprawie przesunięcia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie (druk 235) 2013-02-19 09:53
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027 (druk 234) 2013-02-19 09:52
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok. (druk 233) 2013-02-19 09:51
Plan pracy Rady Miejskiej w Drawnie na 2013 rok (druk 225) 2013-02-19 09:46
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawnie na rok 2013 (druk 228) 2013-02-19 09:46