herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXIV/150/12 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Choszczeńskiego 2012-12-05 08:37
UCHWAŁA NR XXIV/149/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2012-12-05 08:35
UCHWAŁA NR XXII/148/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 2012-12-05 08:32
UCHWAŁA NR XXIV/147/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2012-12-05 08:30
UCHWAŁA NR XXIV/146/12 zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno 2012-12-05 08:29
UCHWAŁA NR XXIV/145/12 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 2012-12-05 08:27
UCHWAŁA NR XXIV/144/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok 2012-12-05 08:25
UCHWAŁA NR XXIV/143/2012 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2013 rok 2012-12-05 08:23
UCHWAŁA NR XXIV/142/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2013 rok 2012-12-05 08:12
UCHWAŁA NR XXIV/141/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno 2013-01-03 10:43