herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXV/160/12 w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Drawnie 2013-01-14 09:38
UCHWAŁA NR XXV/157/12 w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-14 09:37
UCHWAŁA NR XXV/155/12 w sprawie podziału Gminy Drawno na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-01-14 09:37
UCHWAŁA NR XXV/153/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2013 2013-01-16 14:49
UCHWAŁA NR XXIV/147/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2012-12-05 12:31
UCHWAŁA NR XXIV/146/12 zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno 2012-12-05 12:30
UCHWAŁA NR XXIV/144/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok 2012-12-05 12:30
UCHWAŁA NR XXIV/143/2012 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2013 rok 2012-12-05 12:30
UCHWAŁA NR XXIV/142/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2013 rok 2012-12-05 12:29
UCHWAŁA NR XXIV/141/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno 2012-12-05 12:29
UCHWAŁA NR XXIII/140/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2012-11-06 12:12
UCHWAŁA NR XXIII/139/2012 w sprawie podziału Gminy Drawno na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-11-06 12:12
UCHWAŁA NR XXII/135/12 w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży gminnych lokali mieszkaniowych 2012-10-09 10:46
UCHWAŁA NR XX/123/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno 2012-05-30 10:58
UCHWAŁA NR XX/122/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr VI/56/99 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 2012-05-30 10:58
UCHWAŁA NR XIX/113/2012 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2012-05-30 10:57
UCHWAŁA NR XIX/110/2012 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenia Gminy Drawno 2012-05-30 10:56
UCHWAŁA NR XVIII/102/2012 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-05-30 10:56