herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Drawnie (druk nr 211) 2012-12-19 12:22
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2027 (druk nr 213) 2012-12-19 12:20
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 rok. (druk nr 212) 2012-12-19 12:17
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (druk nr 221) 2012-12-14 10:25
Projekt uchwały szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 220) 2012-12-14 10:24
Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno oraz wysokości stawki (druk nr 219) 2012-12-14 10:22
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 218) 2012-12-14 10:20
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Choszczeńskiego (druk nr 217) 2012-12-14 10:18
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Drawno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 216) 2012-12-14 10:17
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027 (druk nr 215) 2012-12-14 10:18
Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok 2012-11-28 10:42
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Choszczeńskiego 2012-11-21 11:00
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.( druk nr 209) 2012-11-15 09:20
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015,(druk nr 208) 2012-11-15 09:19
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,( druk nr 207) 2012-11-15 09:19
Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno,(druk nr 206) 2012-11-15 09:18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok,(druk nr 205) 2012-11-15 09:17
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok,(druk nr 204) 2012-11-15 09:16
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2013 rok, (druk nr 203) 2012-11-15 09:15
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2013 rok,(druk nr 202) 2012-11-15 09:15
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 rok. (druk nr 196) 2012-10-24 08:56
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2017 (druk nr 197) 2012-10-24 08:55
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej za zasługi dla miasta i gminy Drawno. (druk nr 201) 2012-10-24 08:57
Projekt uchwały w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 200) 2012-10-19 12:12
Projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno, (druk nr 199) 2012-10-19 12:11
Projekt uchwały w sprawie: podziału gminy Drawno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych, (druk nr 198) 2012-10-19 12:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drawno 2012-09-24 12:00
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży gminnych lokali mieszkaniowych 2012-09-14 08:59
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne oddanie w dierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony 2012-09-14 08:58
Projekt uchwały w sprawie niodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Chometowo gm. Drawno od Agencji Nieruchomości Rolnych 2012-09-14 08:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2017 2012-09-14 08:55
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 rok. 2012-09-14 08:08
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na ''Budowę studni w Dominikowie" 2012-06-22 13:37
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku. 2012-06-21 08:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2022 2012-06-18 09:17
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 rok. 2012-06-18 09:15
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna 2012-06-18 09:14
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 2012-06-18 09:13
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno 2012-04-17 10:01
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwaly nr VI/56/99 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 2012-04-17 09:57
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa chodniak w miejscowości Drawno, ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej 175". 2012-04-17 09:55
Projekt uchwały w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego w 2012 roku 2012-04-17 09:53
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2022 2012-04-17 09:52
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 rok. 2012-04-17 09:51
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/3/2010 Rady Miejski w Drawnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie 2012-03-19 12:15
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2012-03-19 12:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/56/99 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 2012-03-19 12:11
Projekt uchwały w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o partnerstwie Gminy Drawno i zabezpieczniu środków na rok 2012 w projekcie pn. " przebudowa chodnika w m. Drawno, ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175" realizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 2012-03-19 12:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Drawno na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki 2012-03-19 12:04
Projekt uchwały w sprawie wprowadzewnia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno 2012-03-19 12:03
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 rok. 2012-03-19 12:02
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok w Gminie Drawno 2012-03-19 12:01
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2011 w Gminie Drawno 2012-03-19 11:59
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok w Gminie Drawno 2012-03-19 11:58
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2011 w Gminie Drawno 2012-03-19 11:57
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej ,,Za zasługi dla Miasta i Gminy Drawno" 2012-02-15 14:06
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Drawnie 2012-02-15 13:59
Projekt uchwały zmieniająca uchwałe w sprawie powołania Skarbnika Gminy 2012-02-15 13:57
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/56/99 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 9 kwietnia 1999 r. określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 2012-02-15 13:54
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwolywania czlonków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-02-15 13:51
Projekt uchwały w sprawie wprowadzewnia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno 2012-02-15 13:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwolania darowizny 2012-02-15 13:46
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Drawnie" 2012-02-15 13:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2022 2012-02-15 13:39
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych gminy Drawno na 2012 rok 2012-02-15 13:36
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno 2012-02-03 10:11