Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Drawnie dotyczącego działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do zniesienia Sądu Rejonowego w Choszcznie 2012-02-03 09:55
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drawno" 2012-02-03 09:55
dokument Projekt w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2011-2021 2012-02-03 09:56
dokument Projek uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2012 2012-02-03 09:56
dokument Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2011-2021 2012-02-03 09:56
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2011 rok. 2012-02-03 09:56
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie Kiełpino gm. Drawno od Agencji Nieruchomości Rolnych 2012-02-03 09:56
dokument Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2012-02-03 09:57
dokument Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2012-02-03 09:57
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Drawnie z dnia 27 października 2011 r. na działalność Burmistrza Drawna 2012-02-03 09:57
dokument Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno 2012-02-03 09:57
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2012-02-03 09:57
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-02-03 09:57
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transoprtowych na 2012 rok 2012-02-03 09:57
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2012 rok 2012-02-03 09:57
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2011 rok. 2012-02-03 09:58
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej 2012-02-03 09:59
dokument Projekt uchwały w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie 2012-02-03 09:59
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Drawno liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 2012-02-03 09:59
dokument Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi gminnej nr 655016Z dotychczasowej kategorii drogi gminnej 2012-02-03 09:59
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia pomników przyrody 2012-02-03 09:59
dokument Projekt uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę osiągniętych wyników sportowych. 2012-02-03 09:59
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2012 r. 2012-02-03 09:59
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2011 rok. 2012-02-03 09:59
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drawno 2012-02-03 09:59
dokument Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników 2012-02-03 10:01
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia odwodu głosowania, ustalenia jego granicy i numeru 2012-02-03 10:01
dokument Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne 2012-02-03 10:01
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/174/09 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Drawno na lata 2008 - 2015 2012-02-03 10:01
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie prowadzącego przez Gminę Drawno Przedszkola Miejskiego 2012-02-03 10:01
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2011 rok. 2012-02-03 10:01
dokument Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2011-2021 2012-02-03 10:04
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. ,, Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-U wraz z zagospodarowaniem terenu" 2012-02-03 10:04
dokument Projekt w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego w 2011r. 2012-02-03 10:00
dokument Projekt w sprawie zmain budżetu gminy Drawno na 2011r. 2012-02-03 10:00
dokument Projekt w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Drawno hipoteką stanowiąca zabezpieczenie spłaty Kredytu udzielonego Komunalnemu Zakładowi Usługowo- Handlowemu Sp. z o.o. w Drawnie 2012-02-03 10:04
dokument Projekt w sprawie przyznia odznaki honorowej ,,Za zasługi dla mista i gminy Drawno" 2012-02-03 10:04
dokument Projekt w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników 2012-02-03 10:03
dokument Projekt w sprawie przdłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2012-02-03 10:03
dokument Projekt w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy 2012-02-03 10:03
dokument Projekt w sprawie zmaiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2011-2021 2012-02-03 10:03
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2011 rok 2012-02-03 10:03
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna 2012-02-03 10:03
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2010 rok 2012-02-03 10:03
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2012-02-03 10:03
dokument Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Jana Bandrowskiego do Wojewódzkiego Sądu Admiistracyjnego w Szczecinie oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2012-02-03 10:05
dokument Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2012-02-03 10:05
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2011 rok 2012-02-03 10:05
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie 2012-02-03 10:05
dokument Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne 2012-02-03 10:05
dokument Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2012-02-03 10:04
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Drawna 2012-02-03 10:04
dokument Projekt uchwały w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2011 "Kąpieliska strzeżonego na plaży miejskiej przy ul. Choszczeńskiej 82 w Drawnie" 2012-02-03 10:04
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania dla ENEA S.A. w Poznaniu środków trwałych zrealizowanych ze środków budżetu Gminy Drawno 2012-02-03 10:04
dokument Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 2012-02-03 10:04
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Drawno na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki 2012-02-03 10:06
dokument Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie 2012-02-03 10:04
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku 2012-02-03 10:06
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej "Wokół Drawy" 2012-02-03 10:06
dokument Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawno 2012-02-03 10:06
dokument Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-02-03 10:06
dokument Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na Renowacje Zabytkowego Kościoła w Dominikowie 2012-02-03 10:06
dokument Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-02-03 10:05
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2011 rok 2012-02-03 10:05
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr IV/20/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2011 rok 2012-02-03 10:05
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Chomętowie 2012-02-03 10:05
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok w Gminie Drawno 2012-02-03 10:05
dokument Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2010 w Gminie Drawno 2012-02-03 10:07
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok w Gminie Drawno 2012-02-03 10:07
dokument Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2010 w Gminie Drawno 2012-02-03 10:06
dokument Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu gminnego w skład rady naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego 2012-02-03 10:06
dokument Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawno osobom do tego uprawnionym 2012-02-03 10:06
dokument Projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Drawno wkładów do Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółka Sp. z o.o. z siedzibą w Drawnie 2012-02-03 10:06
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy publicznej 2012-02-03 10:06