Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

1. PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O WYBORACH:

Zgodnie z art. 37a Kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

2) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;

3) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, którego siedziba jest dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

W/w informacje wyborcy niepełnosprawnemu przekażą telefonicznie lub osobiście pracownik Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3 pok. nr 9 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr (95)768 20 31 - na jego wniosek (po podaniu nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania), telefonicznie, lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.

2. PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwa udziela się przed pracownikiem Urzędu Miejskiego w Drawnie, upoważnionym przez Burmistrza Drawna do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Burmistrza Drawna najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do 29 września 2011 roku.

Wniosek można uzyskać w Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3 , pok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu .

Do wniosku załącza się:

1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem -w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w Urzędzie Miejskim w Drawnie.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

3. GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Drawnie najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011 r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale ,przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych podana została do wiadomości publicznej przez Burmistrza Drawna w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania, zamieszczanym, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 9 września 2011 r.

4. GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE’A

Zgodnie z art. 40a Kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Urzędu Miejskiego w Drawnie najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do 26 września 2011 roku.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego  w Drawnie ul. Kościelna 3 pok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu, pisemnie na adres: Burmistrz Drawna, ul. Kościelna 3 73-220 Drawno lub faksem pod nr (94) 361 6288 lub w formie elektronicznej pod adres e-mailowy: poczta@drawno.pl

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

5. KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną

przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Informacje przygotowano na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej (ZPOW-503-53/11) z dnia 09 sierpnia 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Wiśniowski 29-09-2011 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2011 14:58