herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 87/2010 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Drawno oraz zasad jej koordynacji 2011-08-05 10:10
Zarządzenie Nr 86/2010 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2011-02-24 13:49
Zarządzenie Nr 85/2010 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Drawnie - polityka rachunkowości 2011-02-24 13:47
Zarządzenie Nr 84/2010 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2011-02-24 13:42
Zarządzenie Nr 83/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2011-02-24 13:41
Zarządzenie Nr 82/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2011-02-24 13:41
Zarządzenie Nr 81/2010 w sprawie ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie 2011-02-24 13:37
Zarządzenie Nr 80/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2011-02-24 13:32
Zarządzenie Nr 79/2010 w sprawie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2011-02-24 13:20
Zarządzenie Nr 78/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Drawnie do wykonywania zadań z zakresu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku 2011-02-24 13:18
Zarządzenie Nr 77/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2011-02-24 13:14
Zarządzenie Nr 76/2010 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej przyznającej zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawno 2011-02-24 12:00
Zarządzenie Nr 75/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: "Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna" 2011-02-24 11:59
Zarządzenie Nr 74/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2011-02-24 11:55
Zarządzenie Nr 73/2010 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2011-02-24 11:33
Zarządzenie Nr 72/2010 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej przyznającej zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawno 2011-02-24 11:26
Zarządzenie Nr 71/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2011-02-24 11:13
Zarządzenie Nr 70/2010 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej przyznającej zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawno 2011-02-24 10:58
Zarządzenie Nr 69/2010 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz bezpośredniego wyboru burmistrza 2011-02-24 10:56
Zarządzenie Nr 68/2010 w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do wyboru burmistrza Drawna 2011-02-24 10:53
Zarządzenie Nr 67a/2010 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2011-02-24 10:42
Zarządzenie Nr 67/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2011-02-24 10:35
Zarządzenie Nr 65/2010 w sprawie powołania koordynatora gminnego informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do wyboru burmistrza Drawna 2011-02-24 10:33
Zarządzenie Nr 64/2010 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2011-02-23 14:51
Zarządzenie Nr 63/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Drawno 2011-02-23 14:46
Zarządzenie Nr 62/2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/10 Burmistrza Drawna z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Drawnie - polityka rachunkowości 2011-02-23 14:13
Zarządzenie Nr 61/2010 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej 2011-02-23 14:07
Zarządzenie Nr 60/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2011-02-23 14:02
Zarządzenie Nr 59/2010 w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej oraz powołania komisji do przeprowadzenia kontroli na 2010 r. 2011-02-23 13:35
Zarządzenie Nr 58/2010 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych u podatników 2011-02-23 13:32
Zarządzenie Nr 57/2010 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2011-02-23 13:27
Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie przyznania nagród Burmistrza Drawno 2011-02-23 13:25
Zarządzenie Nr 55/2010 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawno 2011-02-23 13:21
Zarządzenie Nr 54/2010 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 2011-02-23 13:18
Zarządzenie Nr 53/2010 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XLIV/245/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy Drawno na 2010 r. 2011-02-23 13:14
Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2011-01-21 10:09
Zarządzenie Nr 51/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2010-10-07 13:23
Zarządzenie nr 50/2010 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Drawno 2010-10-07 13:18
Zarządzenie Nr 49/2010 w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej do projektu budżetu na 2011 rok 2010-10-07 13:11
Zarządzenie Nr 48/2010 w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Drawno na 2011 rok 2010-10-07 13:07
Zarządzenie Nr 47/2010 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2012-06-20 10:17
Zarządzenie Nr 46/2010 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawno za I półrocze 2010 roku 2010-10-07 12:54
Zarządzenie Nr 45/2010 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Burmistrza Drawna - "Drawianin roku" 2010-10-07 12:52
Zarządzenie Nr 44/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2010 Burmistrza Drawna z dnia 21 maja 2010r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Lidera Gminnego i Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku 2010-10-07 12:51
Zarządzenie Nr 43/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Niemieńsko-Zamek i osady "Sówka" w sprawie ustalenia nazwy miejscowości 2010-10-07 12:49
Zarządzenie Nr 42/2010 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2010-10-07 12:47
Zarządzenie Nr 41/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2010-10-07 12:46
Zarządzenie Nr 40/07 w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetowych w 2010 roku 2010-10-07 12:45
Zarządzenie Nr 39/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2010-10-07 12:44
Zarządzenie Nr 38/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2010-10-07 12:42
Zarządzenie Nr 37/10 w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy Drawno 2010-10-07 12:41
Zarządzenie Nr 36/1/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) dla robót budowlanych pod nazwą: "Budowa placów zabaw w miejscowościach: Drawno, Dominikowo, Konotop i Podegrodzie na terenie Gminy Drawno. (Zadania Nr 1-2)" 2011-08-31 12:13
Zarządzenie Nr 36/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-10-07 12:38
Zarządzenie Nr 35/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-10-07 12:31
Zarządzenie Nr 34/2010 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2010-10-07 12:00
Zarządzenie Nr 33/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2010-10-07 11:59
Zarządzenie Nr 32/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2010-10-07 11:58
Zarządzenie Nr 31/2010 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2010-10-07 11:57
Zarządzenie Nr 30/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2010-10-07 11:56
Zarządzenie Nr 29/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie usługi "Udzielenie kredytu bankowego na 10 lat w wysokości 1.683.549,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2010 roku" 2010-10-07 11:56
Zarządzenie Nr 28/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych gminnych instytucji kultury w Drawnie za 2009 rok 2010-10-07 11:52
Zarządzenie Nr 27/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-10-07 11:51
Zarządzenie Nr 26/2010 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Lidera Gminnego i Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku 2010-10-07 11:50
Zarządzenie Nr 25/2010 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Drawnie - polityka rachunkowości 2011-01-21 10:07
Zarządzenie Nr 24/2010 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2010-06-24 10:32
Zarządzenie Nr 23/2010 w sprawie powołania Kolegium Sołtysów w Gminie Drawno przy Burmistrzu Drawna 2010-06-24 10:31
Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień w wykazach akt Urzędu Miejskiego w Drawnie 2010-06-24 10:29
Zarządzenie Nr 21/2010 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-06-23 15:25
Zarządzenie Nr 20/2010 w sprawie powołania zespołu do koordynowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-06-23 15:16
Zarządzenie Nr 19/2010 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów posłów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-05-18 15:23
Zarządzenie Nr 18/2010 w sprawie powołania składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2010-05-18 15:20
Zarządzenie Nr 17/2010 w sprawie odwołania składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2010-05-18 15:19
Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2010-05-18 15:17
Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Burmistrza Drawna - "Drawianin roku" 2010-05-18 15:17
Zarządzenie Nr 14/2010 w sprawie zasad przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011 dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno 2010-05-18 14:51
Zarządzenie Nr 13/2010 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Drawno 2010-05-18 14:47
Zarządzenie Nr 12/2010 w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania 2010-05-18 14:44
Zarządzenie Nr 11/2010 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS-a w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Drawnie oraz jednostki organizacyjne 2010-05-18 14:40
Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2010-05-07 11:22
Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2010-05-07 11:21
Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2010-05-07 11:20
Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku 2010-05-07 11:19
Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie usługi "Bankowa obsługa budżetu gminy Drawno i jej jednostek organizacyjnych" 2010-05-07 11:10
Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r dla wykonania usługi pod nazwą "Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie miasta i gminy Drawno oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w roku szkolnym 2010/2011 2010-05-07 11:05
Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV" 2010-05-07 10:47
Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XXXVII/211/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku 2010-05-07 10:34
Zarządzenie Nr 2/2010 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Drawnie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2010-01-28 14:44
Zarządzenie Nr 1/2010 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w 2010r 2010-01-28 14:41