herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Mapa biuletynu

Urząd Miasta
|___Dane
|___Kontakt
|___Regulamin Organizacyjny Urządu
      |___Zmiany wprowadzone w Regulaminie Organizacyjny Urządu Miejskiego w Drawnie
      |___Regulamin Organizacyjny Urządu
|___Schemat Organizacyjny Urzędu
|___Godziny urzędowania
|___Referaty
|___Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków
System Rada
|___Radni
|___Komisje
|___Głosowania
|___Interpelacje
|___Kalendarz posiedzeń
|___Sesje Rady
|___Protokoły
|___Uchwały Rady Miejskiej
|___Projekty uchwał
Informacje
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
            |___Przewodniczący Rady Miejskiej - Aleksander Dementwiew
            |___Burmistrz Drawna - Andrzej Chmielewski
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
      |___Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
            |___Pracownicy Urzędu
            |___Radni Rady Miejskiej w Drawnie
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
            |___Pracownicy Urzędu
            |___Radni Rady Miejskiej w Drawnie
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
            |___Pracownicy Urzędu
            |___Radni Rady Miejskiej w Drawnie
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
            |___Pracownicy Urzędu
            |___Radni Rady Miejskiej w Drawnie
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
      |___Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
      |___Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Radni Rady Miejskiej w Drawnie
            |___Pracownicy Urzędu
      |___Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
            |___Radni Rady Miejskiej w Drawnie
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Pracownicy Urzędu
      |___Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
            |___Radni Rady Miejskiej w Drawnie
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Pracownicy Urzędu
      |___Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
            |___Pracownicy Urzędu
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Radni Rady Miejskiej w Drawnie
      |___Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
            |___Radni Rady Miejskiej w Drawnie
      |___Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010
      |___Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
            |___Pracownicy Urzędu
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Radni Rady Miejskiej w Drawnie
      |___Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
            |___Pracownicy Urzędu
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Radni Rady Miejskiej w Drawnie
      |___ Oświadczenia majątkowe - 2008 rok
      |___Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
            |___Pracownicy Urzędu
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Radni Rady Miejskiej w Drawnie
      |___Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
            |___Pracownicy Urzędu
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Radni Rady Miejska w Drawnie
      |___Oświadczenia majątkowe za 2002 rok - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Drawnie
      |___Oświadczenia majątkowe za 2002 rok - Radni Rady Miejskiej w Drawnie
      |___Oświadczenia majątkowe za 2003 rok - Radni Rady Miejskiej w Drawnie
      |___Oświadczenia majątkowe za 2003 rok - Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe za 2003 rok - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Drawnie
      |___Oświadczenia majątkowe za 2004 rok - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Drawnie
      |___Oświadczenia majątkowe za 2004 rok - Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe za 2004 rok - Radni Rady Miejskiej w Drawnie
      |___Oświadczenia majątkowe za 2005 rok - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Drawnie
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2005 - Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe za 2005 rok - Radni Rady Miejskiej w Drawnie
      |___Oświadczenia majątkowe za 2006 rok pierwsze półrocze - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Drawnie
      |___Oświadczenia majątkowe za 2006 rok pierwsze półrocze - Radni Rady Miejskiej w Drawnie
      |___Oświadczenia majątkowe za 2006 rok - Radni Rady Miejskiej w Drawnie
|___Fundusze wsparcia
      |___Projekty, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych
            |___Dofinansowanie ze środków przedakcesyjnych na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przyznanych Polsce przez UE - SAPARD
            |___Projekty, które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach programowych 2004-2006
            |___Projekty, które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach programowych 2007-2013
                  |___Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV
            |___Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
                  |___Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem plenerowym dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury w celu rozwoju różnych form kultury w gminie Drawno
                  |___Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Gminie Drawno poprzez zagospodarowanie Wzgórza Wedlów w Drawnie - etap I
      |___Projekty, które otrzymały dofinansowanie z funduszy krajowych
            |___Gazyfikacja miasta Drawna - 1998/2000
            |___Budowa kanalizacji tłocznej Święciechów - Drawno - 1999/2000
            |___Budowa kanalizacji sanitarnej: Kościuszki (remiza), Szpitalna, Szkolna, Chomętowska, Polna - 2002
            |___Przebudowa nawierzchni ulic w Drawnie w zabytkowym układzie Starego Miasta: ul. Kościuszki, Szpitalna, Szkolna, Kościelna - etap I - 2000/2002
            |___remont sali gimnastycznej, modernizacja boiska w Szkole Podstawowej w Drawnie - 2003
            |___Budowa terenowych urządzeń sportowych i budynków zaplecza przebieralniowo - sanitarnego w Barnimiu - 2005
            |___Budowa drewnianego pomostu na jeziorze Dominikowo Duże w Dominikowie - 2006
            |___budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Zatom w Drawieńskim Parku Narodowym - 2006
            |___Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012 przy ul. Żeromskiego w Drawnie - 2008/2009
      |___Projekty planowane do realizacji we współfinansowaniu innych jednostek w latach 2008 - 2015
            |___Remont kompleksowy Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie - 2009/2010
            |___Budowa placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Drawno - 2009/2010
            |___Odnowa i modernizacja zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w gminie Drawno - świetlice wiejskie 2009/2011
            |___Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem nabrzeża nad jeziorem Grażyna oraz przebudową przyległej infrastruktury komunikacyjnej i zagospodarowaniem terenu - 2009/2011
            |___Budowa infrastruktury drogowej, technicznej dla terenu zabudowy mieszkaniowej położonego pomiędzy ul. Choszczeńską a Promenadą w Drawnie - 2011/2013
            |___Przebudowa nawierzchni ulic w Drawnie - ul. Saperów, Energetyków, Piaskowa, Potokowa, Zdrojowa - 2011/2013
            |___Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Drawno: Zamek Niemieńsko, Niemieńsko, Dominikowo, Chomętowo, Konotop, Barnimie, Podegrodzie, modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawnie - 2010/2015
|___Jednostki organizacyjne
|___Spółki prawa handlowego
|___Budżet
      |___Budżet 2019
      |___Budżet 2018
      |___Budżet 2017
      |___Budżet 2016
      |___Budżet 2015
      |___Budżet 2014
      |___Budżet 2013
      |___Budżet 2012
      |___Budżet 2011
      |___Budżet 2010
      |___Budżet 2009
      |___Budżet 2008
      |___Budżet 2007
      |___Budżet 2006
|___Rejestry i Ewidencje
      |___Koła łowieckie
      |___Rejestr Instytucji Kultury
|___Sołectwa
|___Zamówienia publiczne PZP
|___Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro
|___Plan zamówień publicznych
|___Gospodarka Odpadami Komunalnymi
|___Zarządzenia Burmistrza
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2019 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2018 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2017 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2016 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2015 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2014 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2013 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2012 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2011 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2010 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2009 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2008 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2007 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2006 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2005 roku
      |___Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku
|___Ogłoszenia
|___Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
|___Nabór urzędników
      |___2018 rok
      |___2017 rok
      |___2016 rok
      |___2014 rok
      |___2013 rok
      |___2012 rok
      |___2011 rok
      |___2009 rok
      |___2008 rok
      |___2007 rok
|___Sprawozdania
      |___Sprawozdania z działalności Burmistrza Drawna
            |___2019
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2014
            |___2013
            |___2012
      |___Sprawozdania z jednostek organizacyjnych
      |___Pozostałe
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2014
            |___2013
|___Gmina Drawno mapa
|___Ochrona Środowiska
      |___Jakość wody
            |___2019 rok
            |___2018 rok
            |___2017 rok
            |___2016 rok
|___Udostępnianie informacji
|___Konsultacje społeczne
      |___Konsultacje w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji
|___Prawo łowieckie
      |___Obwieszczenia
      |___Informacje o miejscach przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
            |___Nadleśnictwo Drawno
            |___Koło Łowieckie "Cyranka"
            |___Koło Przyjaciół Myślistwa "Przyjaciele"
            |___Nadleśnictwo Głusko
      |___Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych
            |___Koło Łowieckie nr 62 "Dzik" Choszczno
            |___Koło Łowieckie "Cyranka"
            |___Koło Łowieckie "Szarak"
            |___Koło Łowieckie "Drawa"
            |___Koło Łowieckie nr 63 WIARUS DRAWNO
            |___Koło Przyjaciół Myślistwa "Przyjaciele"
            |___Nadleśnictwo Głusko
            |___Nadleśnictwo Drawno
|___Wykorzystanie Informacji Publicznej
Rada Miejska
|___Skład Rady Miejskiej
|___Komisje Rady Miejskiej
|___Protokoły Sesji Rady Miejskiej
      |___ Kadencja 2014-2018
      |___Kadencja 2010-2014
      |___Kadencja 2006-2010
|___Informacje z działalności Rady Miejskiej
      |___2015
      |___2013
      |___2012
|___Relacje z sesji
Prawo lokalne
|___Statut
|___Petycje
      |___Petycje - podstawa prawna
      |___Petycje składane do Burmistrza Drawna
      |___Petycje składane do Rady Miejskiej w Drawnie
|___Zgromadzenia
|___Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
      |___2015 r.
      |___2014 r.
      |___2013 r.
      |___2012 r.
      |___2011 r.
      |___2010 r.
      |___2009 r.
      |___2008 r.
      |___2007 r.
      |___2006 r.
|___Strategia Rozwoju Turystyki
|___Wieloletni Plan Inwestycyjny
|___Plan Rozwoju Lokalnego
|___Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
|___Gminny Program Ochrony Środowiska
|___Zagospodarowanie przestrzenne
      |___Przepisy prawa dotyczące planowania przestrzennego
      |___Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawno
      |___Obowiązujące plany przestrzennego zagospodarowania Gminy Drawno
      |___Inwestycje celu publicznego - obwieszczenia
|___Podatki i opłaty
|___Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Drawno
|___Projekty uchwał
      |___2018
            |___Druk nr 21
            |___Druk nr 20
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
|___Uchwały Rady Miejskiej do początku kadencji 2018-2023
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2018 roku
            |___Sesja II (5 grudnia)
            |___Sesja LI (18 października)
            |___Sesja L ( 3 października)
            |___Sesja XLVIII (11 września)
            |___Sesja XLVII (12 Lipca)
            |___Sesja XLVI (25 czerwiec)
            |___Sesja XLV (29 maja)
            |___ Sesja XLIV (26 kwietnia)
            |___Sesja XLIII (29 marca)
            |___Sesja XLII (22 lutego)
            |___Sesja XLI (15 stycznia)
            |___Sesja XL (12 stycznia)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2017 roku
            |___Sesja XXXIX (28 grudnia)
            |___Sesja XXXVIII (9 listopada)
            |___Sesja XXXVII (28 września)
            |___Sesja XXXVI (1 września)
            |___Sesja XXXV (10 sierpnia)
            |___Sesja XXXIV (27 czerwca)
            |___Sesja XXXIII (30 maja)
            |___Sesja XXXII (25 kwietnia)
            |___ Sesja XXXI (28 marca)
            |___Sesja XXX (23 lutego)
            |___Sesja XXIX (14 lutego)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2016 roku
            |___Sesja XXVIII (29 grudnia)
            |___Sesja XXVII (17 listopada)
            |___Sesja XXVI (8 listopada)
            |___Sesja XXV (14 października)
            |___Sesja XXIV (28 września)
            |___Sesja XXIII (08 września)
            |___Sesja XXII (29 sierpnia)
            |___Sesja XXI (28 czerwca)
            |___Sesja XX (24 maja)
            |___Sesja XIX (26 kwietnia)
            |___Sesja XVIII (30 marca)
            |___Sesja XVII (23 lutego)
            |___Sesja XVI (12 stycznia)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2015 roku
            |___Sesja XV (29 grudnia)
            |___Sesja XIV (10 grudnia)
            |___Sesja XIII (24 listopada)
            |___Sesja XII (27 października)
            |___Sesja XI (29 września)
            |___Sesja X (15 września)
            |___Sesja IX (30 czerwca)
            |___Sesja VIII (26 maja)
            |___ Sesja VII (28 kwiecień)
            |___Sesja VI (31 marca)
            |___Sesja V (5 marca)
            |___Sesja IV (23 stycznia)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2014 roku
            |___Sesja III (30 grudnia)
            |___Sesja II (9 grudnia)
            |___Sesja I (1 grudnia)
            |___Sesja XLVI (4 listopada)
            |___Sesja XLV (25 września)
            |___Sesja XLIV (1 września)
            |___Sesja XLIII (7 lipca)
            |___Sesja XLII (23 czerwca)
            |___Sesja XLI (29 maja)
            |___Sesja XL (24 kwiecień)
            |___Sesja XXXIX (27 marca)
            |___Sesja XXXVIII (04 marca)
            |___Sesja XXXVII (22 styczeń)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2013 roku
            |___Sesja XXXVI (30 grudnia)
            |___Sesja XXXV (14 listopada)
            |___Sesja XXXIV (23 września)
            |___Sesja XXXIII (26 czerwca)
            |___Sesja XXXII (6 czerwca)
            |___Sesja XXXI (27 maja)
            |___ Sesja XXX (10 maja)
            |___Sesja XXIX (25 kwiecień)
            |___Sesja XXVIII (28 marca)
            |___Sesja XXVII (28 luty)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2012 roku
            |___Sesja XXV (28 grudnia)
            |___Sesja XXIV (26 listopad)
            |___Sesja XXIII (30 październik)
            |___Sesja XXII (27 września)
            |___Sesja XXI (28 czerwca)
            |___Sesja XX (25 kwiecień)
            |___Sesja XIX (28 marca)
            |___Sesja XVIII (28 luty)
            |___Sesja XVII (10 stycznia)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
            |___Sesja XVI (29 grudnia)
            |___Sesja XV (2 grudnia)
            |___Sesja XIV (23 listopada)
            |___Sesja XIII (28 września)
            |___Sesja XII (9 września)
            |___Sesja XI (11 sierpnia)
            |___Sesja X (30 czerwca)
            |___Sesja IX (28 czerwca)
            |___Sesja VIII (13 czerwca)
            |___Sesja VII (25 maja)
            |___Sesja VI (20 kwietnia)
            |___Sesja V (23 marca)
            |___Sesja IV (23 lutego)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
            |___Sesja III (29 grudnia)
            |___Sesja II (14 grudnia)
            |___Sesja I (1 grudnia)
            |___Sesja XLV (9 listopada)
            |___Sesja XLIV (30 września)
            |___Sesja XLIII (10 września)
            |___Sesja XLII (29 czerwca)
            |___Sesja XLI (28 maja)
            |___Sesja XL (29 kwietnia)
            |___Sesja XXXIX (26 marca)
            |___Sesja XXXVIII (8 lutego)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku
            |___ Sesja XXXVII (30 grudnia)
            |___ Sesja XXXVI (18 grudnia)
            |___Sesja XXXV (27 listopada)
            |___Sesja XXXIV (21 września)
            |___Sesja XXXIII (29 czerwca)
            |___Sesja XXXII (1 czerwca)
            |___Sesja XXXI (23 kwietnia)
            |___Sesja XXX (27 marca)
            |___ Sesja XXIX (27 lutego)
            |___ Sesja XXVIII (2 lutego)
            |___ Sesja XXVII (16 stycznia)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku
            |___ Sesja XXVI (30 grudnia)
            |___Sesja XXV (28 listopada)
            |___Sesja XXIV (20 listopada)
            |___Sesja XXIII (12 listopada)
            |___Sesja XXII (28 października)
            |___Sesja XXI (1 października)
            |___Sesja XX (29 września)
            |___Sesja XIX (29 lipca)
            |___Sesja XVIII (24 czerwca)
            |___Sesja XVII (15 maja)
            |___Sesja XVI (25 kwietnia)
            |___Sesja XV (19 marca)
            |___Sesja XIV (18 lutego)
            |___Sesja XIII (6 lutego)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
            |___Sesja XII (28 grudnia)
            |___Sesja XI (3 grudnia)
            |___Sesja X (29 października)
            |___Sesja IX (28 września)
            |___Sesja VIII (13 września)
            |___Sesja VII (27 czerwca)
            |___Sesja VI (27 kwietnia)
            |___Sesja V (16 marca)
            |___Sesja IV (16 lutego)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
            |___Sesja III (28 grudnia)
            |___Sesja II (1 grudnia)
            |___Sesja I (24 listopada)
            |___Sesja XXXII (25 października)
            |___Sesja XXXI (15 września)
            |___Sesja XXX (29 czerwca)
            |___Sesja XXIX (26 kwietnia)
            |___Sesja XXVIII (17 marca)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
            |___Sesja XXVII (29 grudnia)
            |___Sesja XXVI (29 listopada)
            |___Sesja XXV (29 września)
            |___Sesja XXIV (30 sierpnia)
            |___Sesja XXIII (29 czerwca)
            |___Sesja XXII (29 kwietnia)
            |___Sesja XXI (18 marca)
            |___Sesja XX (28 stycznia)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
            |___Sesja XIX (30 grudnia)
            |___Sesja XVIII (14 grudnia)
            |___Sesja XVII (22 października)
            |___Sesja XVI (2 września)
            |___Sesja XV (18 czerwca)
            |___Sesja XIV (30 kwietnia)
            |___Sesja XIII (26 marca)
      |___Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku
|___Kontrole i Audyty
      |___Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego w Drawnie
      |___Kontrole zewnętrzne
            |___2018 rok
            |___2017 rok
            |___2016 rok
            |___2015 rok
            |___2014 rok
            |___2013 rok
            |___2012 rok
            |___2011 rok
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
|___Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
      |___2019 rok
      |___2018 rok
      |___2017 rok
      |___2016 rok
      |___2015 rok
      |___2014 rok
      |___2013 rok
      |___2012 rok
      |___2011 rok
      |___2010 rok
      |___2009 rok
      |___Wzory Dokumentów
      |___Przepisy prawne
|___Baza danych NGO
|___Wzory dokumentów
Dziłalność lobbingowa
|___2018 rok
Ochrona danych osobowych (RODO)
|___Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Drawnie
|___Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
|___Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
|___Wykaz
Inne
|___Monitor Polski
|___Dziennik Ustaw
Wybory
|___Wybory Samorządowe 2018
      |___Uchwały
      |___Obwieszczenia/Informacje/Postanowienia
|___Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
|___Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
|___Wybory Ławników
|___Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
|___Wybory Samorządowe 2010
|___Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2008
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
|___Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
|___Wybory do Sejmu i Senatu 2011
|___Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Drawnie
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
|___ Wybory Samorządowe 2014
      |___Obwieszczenia/Informacje
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie
|___Wybory Samorządowe 2006