Wybory Ławników 2016 - 2019

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

Burmistrz Drawna informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych  w 2011 r. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 133) RADA MIEJSKA w DRAWNIE do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2016 – 2019 na potrzeby Sądu Rejonowego w Choszcznie:

  1. 2 ławników dla spraw rodzinnych
  2. 2 ławników dla spraw pracy

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

Rada Miejska w Drawnie  będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

WZORY DOKUMENTÓW KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W DRAWNIE www.bip.drawno.pl , W SEKRETARIACIE URZĘDU ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI www.ms.gov.pl

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA - doc

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH - doc

OŚWIADCZENIE - doc

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie w dni robocze w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 95 768 2031 lub 664771906

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Filip Sońta 27-05-2015 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Filip Sońta 27-05-2015 12:06